Vårdpersonalens löner måste höjas!

Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper som dem inom vården! Socialdemokraterna vill därför se en handlingsplan för hur vårdlönerna ska nå MINST riksgenomsnittet - och pengar avsatta i budget för att genomföra planen, skriver Janette Olsson (S), Claes Redberg (S) och Jim Aleberg (S).
  • Undersköterska (inklusive specialister) -2 000
  • Grundutbildad/allmän sjuksköterska -6 350
  • Ambulanssjuksköterska -3 500
  • Operationssjuksköterska -2 200
  • Specialistläkare (inklusive överläkare) -6 400 kronor.


Ovanstående är några exempel på hur mycket mindre vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR) tjänade i mars i år jämfört med riksgenomsnittet för respektive yrkesgrupp.

Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper! Och mot bakgrund av de underbudgeteringar och nedskärningar som pågår för sjukhusen är det inte mycket som tyder på en förbättring – snarare det motsatta.

Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid!

Denna löneklyfta har ökat år för år sedan M-styret tog över. Visserligen infördes höjd ob-ersättning (utan föregående förhandling med berörda fack) för vissa grupper, men vad hjälper det dem som inte jobbar nätter? Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i budget efter budget lagt extrapengar – minst en halv miljard per år – för att höja grundlönerna. Vi har också i vår budget krävt att VGR tar fram en handlingsplan för hur regionens vårdlöner successivt ska nå upp till minst riksgenomsnittet. Och givetvis avsätta pengar för det. Men det moderatledda styret har konsekvent avvisat såväl extrapengar till löner som en plan för att höja dem.

Under förra året antogs en ny medarbetarpolicy för VGR av regionfullmäktige. Där står bland annat: ”Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga samt stödja karriärutveckling.” Vi socialdemokrater tycker att löneläget i regionen rimmar illa med denna skrivning. Vi lämnade därför i november in en motion med krav på att en handlingsplan för lönerna ska tas fram, tillsammans med de fackliga organisationerna, samt att pengar avsätts för ändamålet.

Den 23 augusti ska regionens personalutskott ta ställning till motionen. Vi vet redan nu att den styrande partikvintetten – M, L, C, KD och MP – inte kommer rösta för den. De anser att regionen redan har en plan, och den är de nöjda med. 

Vi misstänker att vårdpersonalen i VGR inte är lika nöjda. Det är inte vi socialdemokrater heller. Därför kommer vi att fortsätta ta strid för rimliga villkor och löner för vårdpersonalen.

Motion om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården

Janette Olsson (S)
Claes Redberg (S)
Jim Aleberg (S)
facebook Twitter Email