En socialdemokrati som sätter klimatet högt

Målet om en långsiktigt hållbar utveckling ska lyftas högt på den politiska dagordningen. Omställningen mot ett hållbart samhälle är en utmaning för att säkra hälsa, jobb, god miljö och social trygghet även för framtiden, och takten i denna omställning ska öka. En anpassning ska ske för att möta konsekvenserna av klimatförändringarna.

En av de viktigaste förutsättningarna för att hantera klimatkrisen är att ge fler människor möjlighet att leva miljövänligt och klimatneutralt. Klimatutmaningen har en tydlig relation till jämlikhet och jämställdhet, och ska mötas på ett sätt som folk upplever rättvist. Alla har sitt eget ansvar, men möjligheten till att ställa om är ojämlikt fördelat. En rättvis klimatomställning handlar om att de som står för stora utsläpp också har ett större ansvar för att bidra till utsläppsminskningar.

Regionen har under många år arbetat strategiskt med omställningsarbetet inom den egna verksamheten och i samarbete med länets kommuner, detta arbete ska fortsätta att utvecklas. Det kan handla om att öka resurserna till klimat- och miljöarbetet, men också se över och säkerställa att det som görs idag verkligen ger den bästa klimat- och miljönyttan.

Klimat- och miljöpolitiken är intimt förknippad med den regionala utvecklingsstrategins övergripande mål. Det handlar om att Västra Götaland ska bli ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 

Våra prioriteringar:

  • Att bidra till att de regionala och nationella miljömålen nås
  • Att bidra till att minska miljöavtrycken och koldioxidutsläppen
  • Att Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbetet

 

Västra Götalandsregionen ska bidra till de regionala och nationella miljömålen

Västra Götalandsregionen har antagit några av de mest ambitiösa regionala klimat- och miljömålen i Sverige. ”Tänk globalt – handla lokalt” ska ha en reell betydelse och ses i ljuset av Agenda 2030, Parisavtalet och FN:s klimatarbete.

För att nå ett framgångsrikt och resultatorienterat klimat- och miljöarbete krävs samverkan med flera aktörer, såväl offentliga, ideella och privata. Arbetet med regionens Klimatråd ska intensifieras. Regionens klimatstrategiska miljöarbete hade också stärkts av att få ett större ansvar och mandat från staten i dessa frågor genom ett ökat regionalt inflytande över klimat- och miljöpolitiken.

Regionen ska i samarbete med samverkande parter i klimatstrategin tydligt förbinda sig till ett aktivt klimatarbete och vara pådrivande i miljö- och klimatarbetet inom territoriet. De nationella miljömålen ska utgöra en utgångspunkt för samarbetet, liksom målen i regionens egen kraftsamling Klimat 2030. En tydlig påverkansagenda behövs, samt att ställda klimatlöften ska ha bättre uppföljning. Det är avgörande för vår gemensamma framtid, och ett tungt ansvar alla.

Ett annat viktigt och framgångsrikt område är satsningar på renare hav, strandstädning samt omhändertagande och återvinning av plast från havet. Att utveckla våra kustområden till Europas ledande maritima områden med sikte på innovation och miljöanpassad och hållbar utveckling ska fortsätta. Västra Götalandsregionen ska aktivt bidra till att hitta lösningar på problemet med nedskräpning i havet. Även livsmedel och lantbruk, och gröna näringar är viktiga branscher inom Västra Götalandsregionens arbete för långsiktig hållbar utveckling. 

Inom Västra Götalandsregionen finns dessutom framstående kompetens inom biologisk mångfald. För att nå miljömålet om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och främja den biologiska mångfalden ska Västra Götalandsregionen fortsätta vara en pådrivande och initiativtagande aktör i arbetet. Att värna den biologiska mångfalden och bekämpa invasiva arter ska därför ske systematiskt, och med fokus på konkreta åtgärder och resultat.

 

Bidra till att minska miljöavtrycken och koldioxidutsläppen

Till 2030 ska Västra Götalandsregionen vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Helt avgörande för att minska miljöpåverkan är omställningen inom industrin och transportsektorn. Båda sektorerna svarar för en betydande stor del av utsläppen i Västra Götaland. Industri- och Klimatkliven, och industrins färdplan för hållbar konkurrenskraft är exempel på strategier och metoder för att jobba med omställningsarbetet inom industrin. Att medverka till dessa och vara pådrivande i utvecklingsarbetet är en viktig uppgift för Västra Götalandsregionen.

Regionen har beslutat om en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten slår fast en målsättning som motsvarar en ungefärlig utsläppsminskning om c:a 20 % per år, vilket är en målsättning som ska ligga fast. Västra Götalandsregionen ska ta nya initiativ med de kommuner och företag som ställt sig bakom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Industrin i Västra Götaland ska inta en tätposition i omställningsarbetet, och transportsektorn ska hitta sätt att öka användningen av fossilfria drivmedel.

Västra Götalandsregionen ska fortsätta stödja innovationer och i samarbete med näringslivet och andra aktörer skapa förutsättningar för test- och demonstrationsverksamheter. Regionen ska också fortsatt stödja forskning och utveckling av förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter. Här är utveckling av exempelvis biobaserade och förnybara bränslen ett viktigt utvecklingsområde.

 

Regionen ska vara föregångare i sina egna verksamheter

För att vända utvecklingen med klimatförändringar ska ett enormt krafttag göras. Genom att vara föredöme i klimat- och miljöarbete ska Västra Götalandsregionen bli en förebild både nationellt och internationellt.

Västra Götalandsregionen ska aktivt driva miljöfrågorna både i den egna verksamheten och inom ramen för klimatstrategiarbetet med kommunerna. I regionens egen miljöpolicy styrs förvaltningar och bolag mot ett målinriktat miljöarbete med höga klimat- och miljökrav. Det innebär att verksamheterna ska bedrivas resurseffektivt med fokus på att minska sin miljöpåverkan. Det handlar om såväl om fortsatt minskning av skadliga växthusgaser, som användningen av lustgas. Våra verksamheter ska jobba aktivt med frågan om minskat avfall, matsvinn samt utfasning och sortering av plastartiklar. Regionen ska i samband med fastighetsinvesteringar och vid planering av infrastruktur alltid beakta klimatförändringarnas framtida effekter för att proaktivt arbeta med klimatanpassning. Vi ska hitta nya sätt att styra mot mer ekologiska och marina livsmedel, och äta mindre mängd kött med hög klimatpåverkan. Vi ska öka användningen av hållbara kemikalier, och vara bättre på att återvinna och återanvända möbler och textilier.

Ett viktigt led i detta är också att fortsätta utveckla regionens klimatväxlingsprogram, som syftar till att ställa om regionens egna tjänsteresor mot mer hållbara resor så som tåg och kollektivtrafik. Regionen ska fortsatt styra mot ett mer hållbart resande för anställda och förtroendevalda, men också att systematiskt arbeta med miljökrav vid upphandlingar, innovationsupphandlingar samt stimulera cirkulära affärsmodeller.

facebook Twitter Email