Personal – en förutsättning för välfärden

Sjuksköterska Jenny Lee och patient Hassan
Foto: Martina Huber /Socialdemokraterna

 

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare, med sina drygt 55 000 anställda. Det är en offentlig och skattefinansierad verksamhet och ska därför erbjuda arbetsplatser där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka arbetssituationen. Så är det inte alltid i dag.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att nå ett jämställt samhälle krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. De osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska försvinna. Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i ordinarie verksamhet och ett jämställdhetsperspektiv ska finnas överallt där beslut fattas, resurser fördelas och verksamhet genomförs.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger.

Västra Götalandsregionen erbjuder många olika typer av intressanta och utvecklande arbeten. Många trivs med sitt jobb, men inom vissa verksamheter upplever anställda en hård arbetsbelastning och för tungt ansvar. En bra arbetsmiljö och hög delaktighet för alla medarbetare är en förutsättning för att Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vidareutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling är viktig, såväl för de anställda som för regionen som arbetsgivare, inte minst inom vården, där forskning och utveckling tagit stora kliv framåt.  I dag görs insatser i form av bland annat specialistutbildningar på betald arbetstid för sjuksköterskor och undersköterskor. Strukturerad yrkesintroduktion ges till undersköterskor och sjuksköterskor för att möjliggöra en bra start för de nyutexaminerade. Vi vill att detta utvidgas till fler yrkesgrupper.

Våra prioriteringar:

  • En god arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor
  • Sjukvårdspersonalen ska ha konkurrenskraftiga löner
  • Rätt kompetens på rätt plats.
  • Sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal

 

En god arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor

Sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög i delar av verksamheterna. Vi ser också att korttidsfrånvaron ökar.

Höga sjukskrivningstal är tydliga signaler om att arbetsmiljö och dito villkor måste ses över. Sjukskrivningar kostar mycket, både i pengar och i onödigt slit för personalen, vilket inte sällan slutar i ännu fler sjukskrivningar och på sikt även i uppsägningar. Det är en ond spiral som ska brytas.

Kompetensutveckling för anställda på alla nivåer är viktig för att åstadkomma välfungerande verksamheter, liksom ökat inflytande och möjligheter till uppgiftsväxling.  För att ge verksamheten rätt förutsättningar behövs tillitsbaserat ledarskap på alla nivåer.

I dag erbjuds specialistutbildning inom ramen för anställning för sjuksköterskor och undersköterskor. Det är viktigt att den kompetens som förvärvas tas tillvara i verksamheten och att samma förutsättningar gäller för alla yrkeskategorier. Innan utbildning påbörjas ska det finnas en plan för vilka arbetsuppgifter man ska ha efter avslutad utbildning.

I dag är det relativt få som har ofrivillig deltid i våra verksamheter. Det är bra – alla ska ha rätt till heltid i Västra Götalandsregionen. Men vi ser att de ”frivilliga” deltiderna ökar; facken vittnar om att allt fler väljer att gå ner i arbetstid för att orka jobba, för att slippa bli sjuka av stress. Det är inte acceptabelt! Vi vill att regionen målmedvetet och strategiskt arbetar för att jobben utformas så att alla som vill arbeta heltid orkar arbeta ett helt yrkesliv.

För att kunna rekrytera och behålla personal vill vi att regionen ska utveckla moderna anställningsformer där möjlighet till kombinationstjänster erbjuds. Det ska vara enkelt att kunna rotera mellan exempelvis förlossning och mottagning eller anestesi och ambulans.

För sjukvården kan utglesning av tjänstgöring på helger och nätter vara en viktig väg att gå. Tid för återhämtning är en avgörande faktor för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa till följd av stress. Större möjlighet ska därför ges för sjukhusen att anpassa arbetstiderna. Arbetstyngd och kvälls- och helgtjänstgöring bör dessutom prioriteras högt i löneöversynerna. Vi kommer därför att arbeta för en utglesning av tjänstgöring på helger och nätter.

Tid för återhämtning mellan arbetspass såväl som under arbetsdagen är en avgörande faktor för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa till följd av stress. Arbetstidens förläggning och tillräcklig bemanning är avgörande för att kunna planera för hälsosamma scheman. Övertid får aldrig systematiseras. Under ett helt yrkesliv går man igenom olika perioder med olika behov. Sjukhusen ska därför ges större möjligheter till individuella anpassningar.

Möjligheten att ta ut sin lagstadgade semester under sommarmånaderna är för de allra flesta en självklarhet. Så ser det inte ut för många medarbetare i vården. Att få en längre sammanhängande ledighet tillsammans med nära och kära är nödvändigt för att återhämta sig och få ny energi. Vi kommer därför att arbeta för att öka grundbemanningen i vården.

Västra Götalandsregionen ska ha många medarbetare som är handledare för nyanställda i sjukvården. Det behövs för att ge nyanställda en rimlig start. Men med en allt mer ansträngd personalsituation kan nyanställda leda till ytterligare påfrestningar för personalen, såväl den som samtidigt med sitt ordinarie arbete ska handleda, dels för övrig personal som får täcka upp. Vi vill därför införa särskilda handledaranställningar, på heltid eller i kombination med arbete/pension. Här kan äldre medarbetare vara en särskilt god tillgång, eftersom de har värdefull erfarenhet och kompetens som ska tas tillvara, samtidigt som de kan ges möjlighet att trappa ner sin arbetstid.

 

Sjukvårdspersonalen ska ha konkurrenskraftiga löner

En oroande utveckling ses idag i form av ökad personalomsättning. Tillsammans med arbetsmiljön och arbetets villkor är lönen en viktig faktor för att behålla och rekrytera personal.  Det är därför viktigt att arbetet med den gemensamma handlingsplanen för konkurrenskraftiga löner fortsätter. Det behövs också långsiktiga satsningar så att verksamheterna kan hålla i det strategiska arbetet med löneprocessen.

 

Rätt kompetens på rätt plats

I takt med att behoven av utbildad vårdpersonal ökar och tillgången är begränsad är det viktigt att se till så att rätt person gör rätt saker. Uppgiftsväxling mellan de olika vårdyrkena har genomförts i många verksamheter Det som har fungerat bra ska samlas ihop och spridas vidare. Det är fortsatt viktig att ha hela teamet i fokus så att patienten får den bästa möjliga vård.

Vårdpersonalens arbetstyngd har på senare år ökat inte minst på grund av att arbetsuppgifter som inte är direkt patientknutna har lagts på dem. Det handlar om såväl administration som städ-, lager- och transportuppgifter. Även i detta avseende är det viktigt att rätt person gör rätt saker. Vi vill därför öka antalet anställda inom servicefunktionerna för att avlasta sjukvårdspersonalen och renodla arbetsinsatserna.

Den resurs som utlandsutbildad hälso-och sjukvårdspersonal utgör ska också tas tillvara på bästa sätt i Västra Götalandsregionen. Nationella åtgärder som snabbspår för legitimationsyrken och förstärkta resurser för validering tillsammans med regionens insatser i PLUS-programmet, där en bred utbildning om kultur, lagar och språk ingår, är en bra grund för att utlandsutbildad hälso-och sjukvårdspersonal ska komma till arbete i regionen. Insatsen bör utökas för att omfatta fler legitimationsyrken än i dag.

Sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal

Det är viktigt för både patienter och medarbetare att vården blir oberoende av hyrpersonal. Med egna medarbetare skapar vi kontinuitet för patienterna. Det bidrar även till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader. Med egna medarbetare som har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

 

__________________

Läs gärna vidare vad vi vill göra för att utveckla sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling.

Har du andra frågor om vår politik? Kontakta oss gärna på info@sivastsverige.se

facebook Twitter Email