Innovation, entreprenörskap, företagande och näringspolitik

För oss socialdemokrater har ett schysst och hållbart företagande, som tar hänsyn till människor och samhällets villkor, alltid varit en viktig prioritering. Växande och hållbara näringar och industrier skapar arbetstillfällen och därmed skatteunderlag för vår gemensamma välfärd.

Det finns stor potential inom Life Science, blå och gröna näringar, samt livsmedelsnäringar, men även skogsnäringen som vi inte får gå miste om. Biogasproducenterna har framtiden för sig och ska stödjas i sin utveckling under industrins och transporternas övergång till förnyelsebara energislag. Besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har fortsatt stor potential att utvecklas och ska fortsatt stödjas. Pågående arbetet inom hållbarhetsklivet inom besöksnäringen är en viktig satsning i branschens omställning mot hållbarhet. Att utveckla besöksnäringen skapar ökad attraktivitet för vår region. Aktörerna inom turism och kultur ska arbeta för att förlänga turistsäsongen genom att utveckla besöksmål som attraherar breda grupper, genom samordning med idrottslivet och större evenemang. Göteborgs roll som stor turistmagnet är en viktig del av utvecklingen av hela besöksnäringen. Genom att stärka besöksnäringen stärker vi också Västra Götalands tillväxt och arbetsmarknad, men också en viktig insats för att stärka både stad och land.

Regionens arbete med smart specialisering och den regionala utvecklingsstrategins fokus på innovation och kompetensuppbyggnad är viktiga byggstenar för att nå en hållbar utveckling inom industrin.

De europeiska fonderna är viktiga finansieringskällor som tillsammans med regionens egna medel kan bidra till en positiv utveckling av näringslivet och industrin.

Våra prioriteringar:

  • Fortsatt kraftsamla för digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller
  • Stärka samverkan mellan arbetsmarknadens parter, akademi och offentlig sektor
  • Värna och stärka regionens inkubatorer och Science parks
  • Utveckla gränspolitiken för mer samarbete och utveckling

 

Fortsatt kraftsamling för digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller

Industrin är extremt konkurrensutsatt och under ständig omställning och utveckling. Ett paradigmskifte är på väg att fullt ut få genomslag inom många näringar och industrier. Digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller är bara några exempel. Utvecklingen ställer inte bara krav på näringslivet utan också på dem som idag arbetar i företagen. Internationellt är också våra industrier utsatta för en konkurrens som många gånger stöds av starka stater med en aggressiv expansionspolitik på agendan. Att Sverige och Västra Götaland kraftsamlar för att möta denna utveckling är en överlevnadsfråga, och en fråga om framtidens jobb och utveckling, och därmed arbetstillfällen.

 

Stärka samverkan mellan arbetsmarknadens parter, akademi och offentlig sektor

Samarbetet med arbetsmarknadens parter, med akademin och med den offentliga sektorn ska fördjupas och fokuseras. Befintliga och nya näringar och företag ska ges goda förutsättningar att klara den pågående omställningen, samtidigt som stödet till nyföretagande och entreprenörskap ska fortsatt ligga högt upp på den politiska dagordningen.

 

Värna och stärka regionens inkubatorer och Science parks

Fortsatta satsningar på regionens Science Parks, nyföretagande via bland annat inkubatorer och befintliga utvecklingsnoder är av stor betydelse, likaså samverkan med högskolor och universitet. En stark grundforskning och tillämpad forskning är basen för framtidens produkter och tjänster, och svaret på många utmaningar. Inkubatorns främsta uppgift är att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning eller affärscoachning, samt nätverk, i syfte att kunna ta sina innovationer från skrivbordet till att göra nytta och skillnad i samhället. Den inkubationsverksamhet som bedrivs idag ska stärkas för att de entreprenörer som väljer att genomdriva sina innovationer till lönsamma verksamheter ska känna et större trygghet i sitt företagande.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska stärkas i alla satsningar.

 

Utveckla gränspolitiken för mer samarbete och utveckling

Arbetet med regional gränspolitik ska fortsätta. Det handlar såväl om gränsen mot andra länder som mot andra regioner. Norge är en viktig handelspartner och gränshandeln är viktig för många kommuner längst gränsen. Här finns stor potential för samarbete och utveckling som bör bättre tas tillvara. Samtidigt angränsar vår region mot arbetsmarknadsregioner som ligger utanför vårt län. Här är en nära och god samverkan viktig för utbyggd person- och kollektivtrafik för att underlätta arbetspendling.

facebook Twitter Email