Rätten till ett meningsfullt kulturliv

Kulturen ska präglas och vägledas av mångfald, demokrati, vara fri och obunden, samt göras tillgänglig i hela Västra Götaland. För oss socialdemokrater handlar kultur och bildning om människans personliga frihet och samhällets utveckling, och i det demokratiska samhället är människan målet.

Kulturen ska också bidra till att skapa livsmiljöer och verksamheter som upplevs som meningsfulla och stimulerande av de som lever och verkar i dem. Kulturen kan ge berättelser och synliggöra de klassklyftor, könsskillnader och utmaningar mellan stad och land som finns. Kunskap om kulturarv och samtiden bidrar till människors identitet och trygghet, som ökar tilliten människor emellan vilket är en viktig förutsättning för det demokratiska samhället.

Den socialdemokratiska kulturpolitiken bygger på att alla ska ha rätt till en egen bildningsresa. Denna bildningsresa börjar tidigt och utvecklas långsiktigt. Den ska göras tillgänglig på jämlika villkor i hela landet, och oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden. Bildningsresan börjar med språket, och litteraturen är en central ingång till språket. Att ta del av böcker, läsande och få möjlighet att utveckla sitt eget skrivande är en fråga om jämlikhet. Detta gäller såväl svenskan som Sveriges minoritetsspråk.

Västra Götalandsregionen ska, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, arbeta för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet och interkulturell dialog. Interkulturell dialog är ett verktyg för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande samt genom att delta i kulturella utbyten motverka stereotypa föreställningar mellan olika grupper i samhället. Dessa verktyg medför ömsesidig förståelse och respekt, och ökad tillit mellan de olikheter som berikar vårt demokratiska samhälle.

För ett rikt kulturliv ska kunna blomstra ska bra förutsättningar och schyssta villkor gälla för våra kulturarbetare. Kulturarbetares ekonomiska trygghet ska stärkas och det ska ges bättre möjligheter för kulturarbetare att leva på sina verksamheter. Samtidigt ska vi värna den konstnärliga friheten, och som offentlig finansiär ska Västra Götalandsregionen värna principen om en armlängds avstånd till kulturen. Det är inte politikens uppgift att försöka styra eller fatta beslut om en kulturutförares konstnärliga innehåll eller utformning.

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Kulturen har också en avgörande betydelse för att stärka folkhälsa och öka känslan av sammanhang.

Det demokratiska samhällets kulturliv är något som formas och utvecklas av många aktörer. Såväl statliga institutioner som kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv är med och möjliggör att kulturen utvecklas och tillgängliggörs för invånarna. Inte minst har studieförbunden en stor betydelse för att möjliggöra utveckling av och deltagande i kulturlivet. Regionens samarbete med studieförbunden och övriga aktörer är positivt och ska utvecklas.

Våra prioriteringar:

  • Barn- och ungdomskultur i världsklass
  • Värna det fria kulturlivet
  • Öka tillgängligheten till kulturutbud
  • Stärka Västra Götalandsregionen som fristadsregion
  • Stärka Västra Götalandsregionen som kulturregion

 

Barn- och ungdomskultur i världsklass

Våra kulturvanor är något som skapas i barndomen. Barn och ungas möjlighet och tillgång till musik, teater och konstnärlig gestaltning är därför viktig att värna. Det är viktigt för barns utveckling att få möjlighet att delta i kulturella sammanhang, och för oss socialdemokrater är det viktigt att alla barn ges jämlika möjligheter att göra så, oavsett föräldrars plånbok eller var i regionen man bor. Barns och ungas rätt till kultur kräver ett systematiskt arbete och ska fortsatt prioriteras i den regionala kulturpolitiken.

 

Värna det fria kulturlivet

Kultur kommer till uttryck i många olika former. Fria kulturformer ser vi som ett sätt att uppmuntra konstnärlig spetskvalitet och nytänkande, samt att skapa möjligheter för att testa nya idéer på kulturområdet. Den fria kulturen ska också ses som ett demokratiuppdrag. Dessa värden är viktiga i ett samhälle, och vi ska alltid slå vakt om och värna det fria kulturlivet. För att tillgängligheten inom kulturlivet ska bli bättre krävs att aktörer på både lokal, regional och nationell nivå samverkar närmare.

 

Öka tillgängligheten till kulturutbud

Kulturpolitiken har en samhällsbyggande roll där den kan verka hälsofrämjande då det ger ett välbefinnande för individen. Kultur bidrar också till att skapa sammanhållning genom gemensamma kulturupplevelser som kan bygga broar. Idag finns det stora skillnader i Västra Götaland i fråga om invånarnas möjligheter och tillgång till kulturverksamhet. En grupp som ofta har dålig tillgång till en levande kultur är de äldre som bor på olika typer av boenden, så som äldreboenden, trygghetsboende eller gruppboende inom LSS. Där ska Västra Götalandsregionen ha fler riktade åtgärder för att öka tillgängligheten till och utbudet av kultur.

 

Stärka Västra Götalandsregionen som fristadsregion

Västra Götalandsregionen fattade beslut 2014 om att vara en Fristadsregion och är sedan dess medlem i nätverket ICORN. I vår region finns två fristadskommuner, Uddevalla och Göteborg som var först i landet och tog emot en konstnär redan 1996.

Fristadskonstnär är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare och fotografer, etc. En sådan fristad innebär ett tillfälligt uppehållstillstånd och personen ges möjlighet att utöva sitt konstnärskap.

Det är viktigt att Västra Götalandsregionen verkar för att fler fristadskonstnärer ges möjlighet att komma till vår region, och vi ska verka för fler kommuner kan ta steget att ta emot en fristadskonstnär. Därför ska vi driva på så att mer stöd kan erbjudas till kommuner, och bidra till att kommunerna kan samverka kring ett mottagande, men också erbjuda stöd för att höja kompetensen hos kommunalförbunden.

 

Stärka Västra Götalandsregionen som kulturregion

Västra Götalandsregionen är den ledande kulturregionen i landet. Det ska vi vara stolta över. Genom institutionerna Film i Väst, Göteborgssymfonikerna, Regionteater väst och Göteborgsoperan har Västsverige fått internationell lyskraft. Dessa institutioner har också en viktig roll i att göra sin verksamhet tillgänglig i hela Västra Götaland. Vi vill fortsätta stärka dessa kulturella nav genom fortsatta utvecklingsinsatser.

facebook Twitter Email