Gröna jobb

Arbetet är grunden för samhällsgemenskap och den individuella friheten. Ingen arbetsförmåga får gå till spillo för att samhällsorganisationerna inte förmår anpassa insatserna efter de individuella behoven. Oavsett samhälls- och ansvarsnivå ska insatserna ha sitt primära syfte att nyttja all tillgänglig arbetskraft. Behovet av arbetskraft är, och kommer dessutom att vara, stort under det kommande decenniet. Insatserna ska ske så nära som möjligt för att ge avsedd effekt.

Våra prioriteringar:

  • Alla som kan arbeta ska arbeta
  • Öka samverkan mellan arbetsmarknadens parter för att minska långtidsarbetslösheten
  • Arbetet med validering ska breddas och fördjupas
  • Verka för att regionernas inflytande över arbetsmarknadspolitiken ökar

 

Alla som kan arbeta ska arbeta

För oss socialdemokrater är målsättningen självklar. Alla som kan arbeta ska också arbeta. Här är samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, branscher, statliga myndigheter, regionen och kommunerna nödvändigt för att kunna ställa om arbetskraften i syfte att råda bot på behovet av kompetensförsörjning inom bristyrkena. Här är arbetskraften hos nyanlända, utrikes födda och personer med funktionsvariationer en viktig tillgång. Vi vill se ett handslag med arbetsmarknadens parter som öppnar fler dörrar för dem som står längre ifrån arbetsmarknaden.

 

Öka samverkan mellan arbetsmarknadens parter för att minska långtidsarbetslösheten

Många människor har en yrkeserfarenhet som är viktig på arbetsmarknaden. Det handlar både om de som befunnits sig länge på svensk arbetsmarknad och de som har erfarenhet från andra länder. Idag finns det många arbetsgivare som signalerar brist på rätt kompetens när de ska
nyrekrytera.

Trots brist på arbetskraft inom många branscher och näringar ökar långtidsarbetslösheten i vissa grupper. För att motverka det behövs ett samlat ansvar och samordning av nuvarande aktörer.

 

Arbetet med validering ska breddas och fördjupas

Arbetet med validering ska breddas och fördjupas. Det ska ske genom att utveckla och vidga branschvalideringar, men också stärka det pågående arbetet. Där det finns behov ska det erbjudas möjlighet till kompletterande utbildning och kompetensutveckling. Det är därför viktigt att det finns tillgång till snabba och effektiva valideringssystem, och att företagen stimuleras att delta i arbetet. Kompetensråden ska fortsätta stödjas och ges en viktig roll i matchningsarbetet.

 

Verka för att regionens inflytande över arbetsmarknadspolitiken ökar

Arbetsmarknadspolitiken kan och får inte centralstyras från huvudstaden, om sysselsättnings-målen ska kunna realiseras. Regionerna ska ges inflytande över arbetsmarknadspolitiken, och kommunerna ska ses som självklara resurser i omställningsarbetet.

facebook Twitter Email