En socialdemokratisk utvecklingspolitik

Förändringarnas vindar blåser allt oftare och hårdare. Att i förändringstider skapa trygghet och tillförsikt för det nya som är på väg har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett socialdemokratiskt signum.

Pågående och accelererande urbanisering, digitalisering, elektrifiering och en ständig föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på politiken, samhället och människorna. När samhället ställer om för att skapa det nya – för oss rättvisa, hållbara och konkurrenskraftiga – är socialdemokratin den självklara motorn i förändringsprocessen. Framtidens utvecklingspolitik kommer att finnas någonstans i skärningspunkten, och balansen, mellan de sociala, ekologiska och ekonomiska hänsynen. Ingen hållbar utveckling är möjlig om den inte upplevs som rättvis, jämlik och jämställd av samhällsmedborgarna. Rättvis omställning innebär för oss socialdemokrater att alla bär sin rättmätiga del av ansvaret utifrån sina förutsättningar och påverkan. Att skapa samsyn hos individer och arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen. Vi ska åstadkomma det på samma vis som vi alltid gjort innan, dvs. genom att vara den samlande kraften i samhället, och genom att ge hela Västra Götaland förutsättningar att utvecklas utifrån sina lokala behov och utmaningar.

Ingen samhällsutveckling och omdaning kan ske utan invånarnas förståelse, delaktighet och inflytande. Den socialdemokratiska regionala utvecklingspolitiken ska därför alltid ha utgångspunkten i människan, och i hennes behov och vilja till utveckling. Då växer innovationer, nya företag och näringar med fler arbetstillfällen. Då växer också samhällets resurser som kan säkra vår gemensamma välfärd. I vår region finns många starka krafter och aktörer som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Ett framgångsrikt strategiskt arbete har varit att samla dessa krafter för att med gemensamma medel sträva mot samma mål. Det är ett arbetssätt som ska fortsätta och utvecklas med kraftsamlingar inom fler områden.

Västra Götalandsregionen kan i många avseenden ses som ett Sverige i miniatyr. I vår region finns en betydande skogsindustri, viktigt lantbruk, stora industrier inom en rad områden, samt stora städer med framstående högskolor och universitet. Likväl som Västsverige på många sätt utgör ett viktigt nav för landet i stort, så utgör Göteborg en viktig och naturlig motor i vår region. Det går inte att understryka hamnens betydelse, eller den nationella och internationella konkurrens som Göteborgsregionen står i. Att vinna hem stora investeringar eller att sätta Västra Götalandsregionen på världskartan är något som gynnar hela regionens attraktionskraft.

Grunden för den individuella välfärden läggs i skolan och i det livslånga lärandet. Att alla barn och unga klarar sin studiegång och träder in i vuxenlivet med tillförsikt och framtidstro är avgörande för samhällsutvecklingen och för våra förutsättningar att ligga i framkant i teknikutveckling, behålla växande och livskraftigt näringsliv, och ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Hela samhället ska därför känna ansvar för, och bidra till att barns och ungas förutsättningar tryggas i skolan. Arbetet med fullföljda studier för barn och unga ska fortsätta och resultera i konkreta resultat. Här är en god samverkan med kommuner och kommunalförbund en viktig förutsättning.

Att klara skolgången på grundskole- och gymnasienivå lägger grunden för vidare studier. Naturbruksskolor, Yrkesvux, Yrkeshögskolan, Vuxenutbildning och andra utbildningsanordnare bygger tillsammans det utbildningsutbud som ger utvecklingsmöjlighet, och säkrar arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov. Samverkan är nyckeln till framgång, och för att skapa ett sömlöst utbildningsutbud. Folkbildningen har mycket viktig roll i detta arbete genom att attrahera dem som söker alternativ studieväg. Vikten av goda språkkunskaper för vuxna nyanlända kan inte nog betonas. Här ska vi arbeta tillsammans för höjt resultat.

Västsveriges universitet och högskolor håller en mycket hög akademisk nivå och har stor betydelse för att attrahera talanger till Västra Götaland. Fortsatt nära samverkan med lärosäten behövs, och förutsättningarna för kunskapsöverföring från forskning till praktik och kommersialisering ska ständigt utvecklas genom fler målinriktade satsningar på test- och demoverksamheter. Samarbetet med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt regionens Science Parks ska bibehållas på en hög nivå och vid behov stärkas ytterligare.

Våra prioriteringar:

  • Alla barn och unga ska klara sin studiegång och känna framtidstro
  • Kraftsamla för fullföljda svenskastudier
  • Folkbildningens roll ska stärkas och stödet till folkbildning ska utvecklas
  • Bidra till arbetet med att motverka en regional snedrekrytering till högre studier

 

Alla barn och unga ska klara sin studiegång och känna framtidstro

Det finns få saker som har så stor betydelse för barn unga som att ha goda förebilder. Att som vuxen visa sig kapabel att klara livsförsörjningen sätter tidigt grunden för barn och ungas bild av hur framtiden kommer att te sig. Att vuxna kommer ut i arbete är därför också avgörande för ungas syn på samhället och framtidsmöjligheterna.

 

Kraftsamla för fullföljda svenskastudier

En viktig nyckel till ett första jobb för nya svenskar i Sverige är goda kunskaper i svenska språket. Utan denna nyckel utesluts alla andra utvecklingsmöjligheter. Därför är en hög måluppfyllelse och fullföljda studier inom SFI (svenskundervisning för invandrare) en grundförutsättning för en lyckad integration och att bli en del av majoritetssamhället. I likhet med det pågående arbetet med fullföljda studier för barn och unga finns stora värden att hämta genom att regionen tillsammans med kommunerna och kommunförbund arbetar strukturerat för att höja kvaliteten och resultatet i SFI. Validering är ett viktigt verktyg för att ta tillvara allas kompetenser och färdigheter.

 

Folkbildningens roll ska stärkas och stödet till folkbildning ska utvecklas

Om utbildning är grundstenen för jobb och anställningsbarhet är folkbildning det som lägger grunden för människors förståelse av sig själva och sin roll i samhällsutvecklingen. Studieförbunden och folkhögskolorna har en central roll i arbetet med folkbildning och att erbjuda alternativa studievägar. Oavsett huvudman ska stödet till folkbildning säkras genom jämlika förutsättningar och ersättningsvillkor. Själva folkbildningstanken är en progressiv, demokratisk och väl fungerande idé. Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft.

 

Bidra till arbetet med att motverka en regional snedrekrytering till högre studier

Efterfrågan på högskoleutbildningar ökar ständigt på arbetsmarknaden. Att stimulera fler att söka sig till en högre akademisk utbildning är ett viktigt fokusområde, inte minst i de delregioner där färre söker sig till högre utbildningar. Tillgången till utbildningsmöjligheter är ofta en avgörande faktor. Teknikutvecklingen och digitaliseringen skapar nu helt nya möjligheter. Vi vill se en utveckling av distans- och distribuerad utbildning på några strategiska platser i regionen. Här kan erfarenheterna av arbetet med Campus Dalsland ge god vägledning.

facebook Twitter Email