Kollektivtrafik – som är trygg och pålitlig

Våra prioriteringar:

  • Den kollektiva resan ska vara enkel och attraktiv
  • Klimat- och miljövänlig samt trygg kollektivtrafik
  • Fortsatt möjlighet till sommarlovskort och seniorkort

 

Den kollektiva resan ska vara enkel och attraktiv

Bra kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen är en förutsättning för en fortsatt tillväxt i Västsverige. Vi vet att de inomregionala resorna ökat kraftigt de senaste åren och vi ska prioritera investeringar som stödjer en fortsatt utveckling. För att göra det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i hela Västra Götaland ska vi erbjuda en bra kollektivtrafik. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik kan vi bygga samhällen. Vi vill få hela Västra Götaland att växa, både stad och land, därför ska vi se till att kollektivtrafiknätet blir så finmaskigt som möjligt. Ett välfungerande näringsliv och arbetsmarknad ska ha bra kommunikationer. Det stärker möjligheten till bättre matchning på arbetsmarknaden. Ett bra kollektivtrafiknät ökar även möjlighet till en aktiv fritid och kan minska ensamhet och känsla av utanförskap.

En välfungerande kollektivtrafik är gynnsam för turismen. Att med tåg, buss, båt och spårvagn kunna se sig om i hela vackra Västra Götaland stärker vårt varumärke. Här kan Västsvenska turistrådet och kollektivtrafiken samverka för att utveckla resandet.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland. Oavsett om du är ung eller gammal. Om du är en van resenär. Om du har extra behov eller en funktionsnedsättning. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Införandet av tre zoner har förenklat resandet. Nu ska vi sträva efter att återfå resenärerna efter pandemin genom ökad information om var, när och hur kollektivtrafiken går. Det är viktigt att kollektivtrafiken är pålitlig.

Kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett grundutbud av resmöjligheter även i områden där det saknas tåg eller busslinjer. För att fler ska åka kollektivt även i de mindre orterna och på landsbygden ska den vara tillgänglig. Vi vill erbjuda en förbättrad service för den som använder sig av kollektivtrafiken. Därför kommer vi fortsätta med byabussar, mobilitetsprojekt samt även anropstyrd trafik, som Närtrafik. Av särskild vikt är att utveckla kollektivtrafiken där flest resor görs. I områden där många redan utnyttjar kollektivtrafiken och ofta inte har något resealternativ, ska hög kvalitet som mindre trängsel och trygghet stärkas.

 

Det miljövänliga och trygga resandet

Västra Götalandsregionen arbetar för att bidra till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan. Det handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen så ofta som möjligt.

Resenärer i kollektivtrafiken ska känna sig trygga både vad gäller säkerhet såväl som att de ska komma fram till rätt plats vid rätt tidpunkt. För att skapa det trygga resandet i kollektivtrafiken vill vi att hållplatser och knutpunkter som pekas ut som otrygga får åtgärdsprogram. Åtgärderna kan med fördelas göras ihop med civilsamhället genom exempelvis Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Vi vill göra trygghetssatsningar inom kollektivtrafiken för att minska våld och hot mot både personal och resenärer, med fokus på utsatta knutpunkter och hållplatser. Där kan vi förebygga problematik med hot och våld genom insatser tillsammans med trygghetsvärdar, säkerhetsvakter och ökad samverkan med polisen.

En viktig del i att öka tryggheten är att minska väntetiderna och att hitta lösningar så att resenärerna får kortare sträckor som de promenerar från kollektivtrafiken till sin bostad. Vi vill därför se fler kreativa lösningar, som att man kan gå av mellan olika hållplatser och mer flexibla tider för nattbussarna.

Trygg personal och kontinuitet vid upphandlingar leder till ökad kvalitet för resenärerna. Därför ska även personalövergångar i möjligaste mån säkras vid upphandling av ny aktör. Upphandlingarna ska också säkerställa tekniska förutsättningar för trygghet och säkerhet åt chauffören. Vår uppfattning är att verksamheten långsiktigt bedrivs bäst i egen regi med egen personal.

 

Fortsatt möjlighet till sommarlovskort och seniorkort

Vi vill att fler väljer tåg, spårvagn, buss, eller cykel. För att det ska vara möjligt ska kollektivtrafiken vara ett rimligt alternativ, inte minst ekonomiskt. Därför ska målet för de kommande åren vara att minimera prishöjningar och fortsätta att satsa på rabatter för utvalda grupper. Seniorer och unga är ofta grupper som erbjuds kommunalt subventionerade resandekort. Vi vill genomföra Socialdemokraternas löfte om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar från årskurs 6 till 2 i gymnasieskolan.

Vi vill fortsatt ge möjlighet för kommunerna att göra tillköp för prioriterade grupper. Därför vill vi att regionens kommuner ska erbjudas att göra tillköp i en, två eller i alla tre zonerna, A, B och C, för exempelvis seniorkort och fritidskort.

 

Läs gärna vidare vad vi vill göra för att utveckla sjukvårdpersonal och arbetsmiljö och regional utveckling.

Har du andra frågor om vår politik? Kontakta oss gärna på info@sivastsverige.se

facebook Twitter Email