Köfri sjukvård – i hela regionen!

Våra prioriteringar:

  • Inför en regional jämlikhetskommission som kan kraftsamla och föreslå åtgärder för att minska hälsoklyftan och öka jämlikheten i hela regionen
  • Köfri vård för barn och unga med psykisk ohälsa
  • Öronmärk minst 0,5 % av hälso- och sjukvårdens budget till hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Minst en familjecentral i varje kommun
  • Fler mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa
  • Öka den geriatriska kompetensen inom såväl primärvård som sjukhusvård genom att personalen ges kompetenshöjande insatser, samt inrätta fler geriatriska sjukvårdsplatser
  • Rätten till vård efter övergrepp och trauma

 

Inför en regional jämlikhetskommission

Vi vill värna en jämlik, jämställd och nära vård i hela regionen. Det är grundläggande förutsättningar för att sluta gapet på de påverkbara hälsoklyftorna. Jämlik hälso- och sjukvård ska innebära att både stad och landsbygd ska kunna tillhandahålla en god och kvalitativ vård för invånarna. Där ska vi aktivt jobba med finansiering, samt stimulera att rätt kompetens finns i hela Västra Götalandsregionen. För att nå en jämlik hälsa krävs riktade reformer och ett brett samarbete i samhället. Det innebär att olika individer och grupper ska få de insatser som behövs utifrån sina förutsättningar. Det rör sig bland annat om att kompensera för kunskaps-, språk- och kulturskillnader. Det behövs en regional jämlikhetskommission som kan kraftsamla och föreslå åtgärder för att minska hälsoklyftan och öka jämlikheten i hela regionen.

 

Köfri vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Kötiden till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen är längst i hela landet. Det är viktigt att barn- och ungdomspsykiatrin får tillräckligt med resurser för att rekrytera personal med rätt kompetens för att öka tillgängligheten och korta köerna. Det är viktigt att första linjen fungerar på vårdcentralerna för att ge hjälp till dem som har mindre allvarliga problematik. Kontaktcenter ”En väg in” är ett viktigt arbete för att patienterna snabbt ska få hjälp. Målsättningen är att det ska vara en köfri vård för barn och unga med psykisk ohälsa

 

Minst 0,5 % till hälsofrämjande och förebyggande insatser

Det är viktigt att satsa på förebyggande hälso- och sjukvård för att minska ohälsa. Vi vill satsa på fler insatser för att minska ojämlikheten i hälso- och sjukvården. Med fler förebyggande insatser kan vi upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede, vilket kan rädda liv och innebär en samhällsekonomisk vinst. Mer förebyggande verksamhet ska leda till att fler ska ha bättre hälsa. Det här arbetet ska ske brett inom hela hälso- och sjukvården, några exempel är diabetesvården, strokevården, familjecentraler, psykiatrin. Utöver det vill vi att folktandvården får ett utökat uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Bland annat ska det erbjudas avgiftsfria tandvårdsbesök till äldre med störst behov genom uppsökande verksamhet mellan Folktandvården, primärvården och kommunerna.

 

Minst en familjecentral i varje kommun

Genom att etablera fler familjecentraler kan vi samordna insatser inom hälsa samt ge socialt stöd för både barn och vuxna. Vi vill dessutom att folktandvården medverkar vid familjecentralerna. Familjecentraler kan samordna insatser inom hälsa samt ge socialt stöd för både barn och vuxna. Vi vill dessutom att folktandvården medverkar vid familjecentralerna.

 

Fler mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa

Under de senaste decennierna har den psykiska hälsan försämrats avsevärt hos både barn, ungdomar, och äldre. Tidiga insatser är avgörande för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Vi ser även att det finns ett glapp för våra unga vuxna, upp till 30 år, som har ett mer omfattande vårdbehov än vad som kan erbjudas på ungdomsmottagningarna och vårdcentraler. Vi vill därför sluta detta gap genom att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen. Det är också viktigt att ungdomsmottagningarna har öppettider som gör att de upplevs tillgängliga och enkla att nå.

 

Öka den geriatriska kompetensen

Det är viktigt att utveckla äldres vård genom att införa fler mobila team, vilket innebär att sköra äldre kan få vård i hemmet. På så sätt kan vården för äldre blir säkrare och tryggare och överbrygga luckan som kan uppstå i vårdkedjan. Samtidigt ska det medicinska stödet öka inom äldreomsorgen. Det är viktigt att primärvården får mer resurser för att kunna utöka läkarinsatser, samt annan personal med geriatrisk kompetens inom äldreomsorgen. Äldres hälso- och sjukvård innebär oftast invecklade vårdbedömningar och åtgärder. Det krävs att personalen har kompetens inom geriatrik för att kunna ge äldre en god och jämlik vård. Därför ska den geriatriska kompetensen bli bättre i Västra Götalandsregionen. Dels genom kompetenshöjande insatser för specialistläkare inom området, dels för sjuksköterskorna i vård av äldre. Samtidigt ska geriatriska vårdplatser säkras upp. Det behövs bättre samverkan mellan olika aktörer, samt förbättrad samordning av vård för äldre, så att de upplever att de får en sömlös vård.

 

Rätten till vård efter övergrepp och trauma

Vi vill inrätta en särskild samtalsenhet i Västra Götalandsregionen dit utsatta personer kan ringa för att söka stöd och få samtalsterapi efter övergrepp.

Forskning visar att kvinnor oftast reagerar på sexuellt trauma långt efter de utsatts, vilket också är en av orsakerna till att få händelser polisanmäls. Det är också tydligt att kvinnor som polisanmäler inte får juridisk upprättelse idag, men målet är att fler ska få det.

Idag hamnar ansvaret på ideellt drivna kvinno-, ungdoms- och tjej-jourer samt brottsofferjouren. Det finns via dessa jourer chattar och samtalsstöd via videosamtal. Dessa gör ett ovärderligt arbete men vi i regionen har ett ansvar att erbjuda vård efter behov, därför behövs en specialinrättad samtalsenhet som fokuserar på att hjälpa unga tjejer och kvinnor med psykiskt och fysiskt trauma.

Denna kompletterande verksamhet har möjlighet att fånga upp de som inte vågar kontakta polisen, att avstigmatisera att ta hjälp för upplevelser som man misstänker kan vara brottsliga men som eventuellt inte är det, eller fortfarande behöver bearbetas.

Specialutbildad personal med satsning på marknadsföring för journummer kommer hjälpa oerhört många i regionen. VKV och Utväg har tagit arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor långt, men vi kan ta det längre.

__________________

Läs gärna vidare vad vi vill göra för att utveckla kollektivtrafik, personal och arbetsmiljö och regional utveckling.

Har du andra frågor om vår politik? Kontakta oss gärna på info@sivastsverige.se

facebook Twitter Email