Regional utveckling – för en levande region

Att hela Västra Götaland ska ha möjlighet till utveckling är ett självklart mål för Socialdemokraterna i Västra Götaland. Samtidigt som det finns kraft på landsbygden existerar det fortfarande tydliga klyftor mellan stad och land samt inom storstadsregionerna. Därför krävs ett tydligt fokus på att utvecklingspotentialen tas tillvara i hela vår region. Så lägger vi grunden för framtidstro och därmed för ökad inkludering och trygghet.

Våra prioriteringar:

  • Regional sammanhållningspolitik med fokus på utvecklingsmöjligheter utifrån lokala förutsättningar och styrkor
  • Verka för att öka statens närvaro i varje kommun i Västra Götaland, genom bland annat statliga servicekontor
  • Säkerställa ändamålsenliga kommunikationer samt säkerställa tillgång till distansutbildning

 

Regional sammanhållningspolitik med fokus på utvecklingsmöjligheter

I likhet med den europeiska sammanhållningspolitiken ska regionen också ha en tydlig sammanhållningspolitik där utvecklingsmöjligheterna tas tillvara på bekostnad av kompensatoriska och tillfälliga åtgärder. Att utveckla varje regiondel och plats utifrån sina styrkor och förutsättningar är vårt sätt att utveckla hela regionen.

Ett regionalpolitiskt skärgårdsprogram behöver tas fram för att ta ett helhetsgrepp på skärgårdens nuläge och förutsättningar samt utvecklingsbehov. Så lägger vi grunden för framtidstro och därmed för ökad inkludering och trygghet.

 

Verka för att öka statens närvaro i varje kommun i Västra Götaland

Tillgången till den regionala och statliga servicen är en viktig del i arbetet med att kunna leva, bo och verka i hela vår region. Målsättningen ska vara att det finns statlig närvaro i varje kommun, samt att tillgången till statlig service är jämlik i hela Västra Götaland. Detta kan bland annat erbjudas genom de statliga servicekontoren. Kontoren kan behöva ha olika innehåll och utformning utifrån de lokala förutsättningarna. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Polisen torde vara de bestående inslagen på kontoret. Här ska regionen fortsätta vara pådrivande i frågan.

 

Säkerställa ändamålsenliga kommunikationer och tillgång till distansutbildning

Tillgång till ändamålsenlig kollektivtrafik, snabba digitala kommunikationskanaler och välfungerande och hållbara vägar är av avgörande betydelse för både boende och företag i mindre landsbygdskommuner. Detsamma gäller tillgång till distans- och distribuerade utbildningar på olika nivåer.

facebook Twitter Email