Se till den som liten är

Satsa på fler familjecentraler för att minska ohälsan hos barn och unga och stärka familjernas möjligheter. Det skriver Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.


Konventionen om barns rättigheter slår fast att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. En del i detta är förebyggande och tidiga insatser för att skapa goda uppväxtvillkor så att barn och unga kan fullfölja sina studier. Här fyller familjecentraler och ett familjecentrerade arbetssätt en viktig funktion.

Ett familjecentrerat arbetssätt innebär att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Familjen ska uppleva att de kommit rätt med sina frågor. På familjecentraler samlas resurser och kunskap och arbetet är inriktat på att både vårda, förebygga och stödja, såväl barn som föräldrar. Via familjecentralen kan insatser samordnas, oavsett om det handlar om hälsa eller sociala frågor. Basverksamheterna i en familjecentral är mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola.

Det här är en verksamhet som behöver utökas, anser Michael Melby (S), Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S), i en motion till regionfullmäktige. Behov finns; livsvillkoren för barn och unga i Sverige har blivit hårdare, med en ökad press och social tävlan inom flera områden, vilket avspeglar sig i den avsevärt ökade psykiska ohälsan hos både barn, ungdomar och unga vuxna. BRIS-rapporten från 2017 visar att hälso- och sjukvården inte lyckas leva upp till sitt uppdrag. Istället för att barn får tillgång till vård växer vårdköerna. ”Vi vill därför utreda förutsättningarna för att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen, för att alla barn ska få den hjälp och det stöd som de behöver.”, skriver motionärerna.

Motion om att etablera fler familjecentraler i VGR

Michael Melby (S)
Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
facebook Twitter Email