S vill stärka vården för unga vuxna

Det finns ett glapp i den psykiatriska vården i dag, mellan ungdoms- och vuxenpsykiatrin, som behöver överbryggas genom fler mottagningar för unga vuxna, MUX. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, i en motion till regionfullmäktige.

Livsvillkoren för barn och unga i Sverige har blivit hårdare, med en ökad press och social tävlan inom flera områden. Denna utveckling påverkar måendet och bidrar till psykisk ohälsa. Att ta steget in i vuxenlivet kan därför bli extra svårt. Vuxenvärlden känns ibland förvirrande; så mycket är möjligt, så många val behöver göras,  samtidigt som man nu i många avseenden står alltmer ensam. Den förlängda ungdomstiden som hör till dagens samhälle kan medföra mindre tydliga roller, vilket kan upplevas som problematiskt och otryggt för den enskilde individen.

Många klara det här steget alldeles på egen hand, men för en del blir steget för stort att ta ensam. Det kan handla om unga som har en psykisk ohälsa i bagaget, men också om andra som behöver extra hjälp och stöd som inte deras närmaste omgivning kan ge. Utan hjälp kan dessa ta till destruktiva lösningar som försvårar en bra och hälsosam utveckling.

I regionen finns Närhälsans MUX i Göteborg, en bra och väl fungerande verksamhet, som överbryggar glappet, som fångar upp den här gruppen och arbetar både behandlande för dagsläget och förebyggande för framtiden. Det är en vårdnivå mellan primärvård och specialistpsykiatri. Hit kan unga vuxna söka sig och få stöd och hjälp för mer omfattande psykisk ohälsa än vad som kan ges på ungdomsmottagningarna. Mottagningarna för unga vuxna tar även emot de unga vuxna som inte längre ryms under ungdomsmottagningarnas ålderskategori. Att behovet finns framgår tydligt av informationen på MUX webbplats: ”Vi har för närvarande inga lediga behandlingsplatser och vi återkommer med information om när vi kan ta emot nysökande igen”.

Det behövs mer. Inte bara i Göteborg, utan i hela regionen. ”Vi vill se att fler unga vuxna får tillgång till denna vård genom att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen”, skriver motionärerna Michael Melby (S), Håkan Linnarsson (S), Janette Olsson (S) och Ann-Christine Andersson (S).

Motion om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen

Michael Melby (S)
Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
Ann-Christine Andersson (S)

 

 

facebook Twitter Email