S vill se stärkt roll för regionens servicemedarbetare

En tydlig handlingsplan för utveckling och stärkt roll, med kompetensutvecklingsmöjligheter - det vill Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen se för regionens servicemedarbetare. "En välfungerande, trygg och säker sjukvård handlar om mer än de patientnära arbetsuppgifterna. Det är arbetsuppgifter som rätt utförda av rätt person kan öka effektiviteten och resursutnyttjandet i sjukvården, men också få sjukvården på fall om de inte fungerar på bästa sätt.", skriver Janette Olsson (S), Louise Åsenfors (S) och Mats Palm (S) i sin motion till regionfullmäktige.

Rätt person på rätt plats – det är en grundläggande tes för varje arbetsgivare som vill ha en effektiv och fungerande verksamhet. Där proffsen får vara proffs utnyttjas kompetens, resurser och arbetstid på bästa sätt. Och genom kompetensutveckling ökar också värdet på personalresursen.

Det gäller inte minst i sjukvården.

I sjukvården i Västra Götalandsregionen pågår sedan en tid så kallad uppgiftsväxling, där sjukvårdande arbetsuppgifter flyttas till andra eller nya yrkesgrupper. Det är en bra och rimlig utveckling för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det ger ökad tillgänglighet till vården och innebär också i många fall att de anställda får möjlighet till utveckling av arbetsuppgifterna och med det högre kompetens och intressantare
arbetsuppgifter. Men uppgiftsväxlingen och debatten kring resursutnyttjande och kompetensförsörjningen har nästan helt fokuserats på kvalificerad vårdpersonal, trots att det finns stora möjlighet att frigöra tid för vård och patientarbete genom att bättre utnyttja andra proffs: servicemedarbetarna.

”Men en välfungerande, trygg och säker sjukvård handlar om mer än de patientnära arbetsuppgifterna. Städning, matlagning och -servering, transporter, vaktmästeri och ickemedicinska administrativa arbeten är exempel på sådana arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifter som rätt utförda av rätt person kan öka effektiviteten och
resursutnyttjandet i sjukvården, men också få sjukvården på fall om de inte fungerar på bästa sätt.

Vi vill se en tydlig plan för utveckling och stärkt roll även för dessa grupper. Att inrätta en ny yrkeskategori, vårdbiträden, och låta denna ta över arbetsuppgifter som redan anställda servicemedarbetare skulle kunna göra är inte en framkomlig väg på sikt. Det är enbart ett sätt att bota symptom, inte grunden till problemet.”, skriver Janette Olsson (S), Louise Åsenfors (S) och Mats Palm (S) i sin motion, och efterlyser en handlingsplan i samarbete med de fackliga organisationerna kring uppgiftsväxling och kompetensutveckling för regionens servicemedarbetare, samt att pengar avsätts i budget för detta arbete.

Motion om stärkt roll för servicemedarbetare

Janette Olsson (S)
Louise Åsenfors (S)
Mats Palm (S)

 

facebook Twitter Email