S-motion: Avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla 65+

Det behövs stärkta insatser i vården för att på bästa sätt hjälpa äldre. Det gäller inte minst koordination av vården för kroniskt- och multisjuka. En tidig och stark insats inom primärvården ger förbättrad livskvalitet och minskad sjukhusvistelse. En viktig satsning i denna riktning är de avgiftsfria besök i öppenvården för alla som fyllt 85 år som den tidigare S-ledda regeringen införde. Socialdemokraterna i Västra Götaland vill ta ytterligare ett steg, och införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla 65+.

Det är jobbigt att vara sjuk. Är man därtill gammal och har många och kroniska sjukdomar är det än svårare.

Med stigande ålder förvärras gamla sjukdomar och nya kommer till. Men många äldre vill inte ”vara till besvär” och väntar många gånger alldeles för länge innan de söker hjälp. Ibland är även kostnaden för ett besök ett hinder. Detta leder till ökade problem, såväl för den enskilde som för sjukvården.

De tidiga insatserna är oftast avgörande. Ju längre tiden går, desto större vårdande insatser krävs. Det innebär alltför ofta försämrad livskvalitet hos patienten och ökat behov av större resurser hos sjukvården. Därför måste trösklarna sänkas till de äldres vård. Kunskapen och omsorgen om de äldres vårdbehov och koordinationen av vården måste också förbättras. Här är en utvecklad primärvård – vårdcentralerna – en avgörande faktor. Den nära vården måste stärkas på både kort- och lång sikt och tillgängligheten öka. Det är en process som startat, men det behövs också snabba insatser.

Ett steg på vägen är att göra besöken för äldre avgiftsfria. 2017 införde S-ledda regeringen avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill gå ett steg längre, och göra besök hos sjuksköterska på vårdcentralerna avgiftsfria för alla som fyllt 65 år.

”Förbättrade insatser och koordinering av vård för äldre patienter med många kroniska sjukdomar är en av de mest centrala utmaningarna för hälso- och sjukvården. Bristande och svagt koordinerade insatser skapar inte bara försämrad hälsa bland äldre, utan också onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar och undvikbar slutenvård. Kostnaderna i sjukhusvården blir därigenom högre och akutmottagningarna belastas mer än vad som är nödvändigt.

Onödiga besök och inläggningar på sjukhus är också i sig en riskfaktor för äldre personer. Sjukhusmiljön kan skapa förvirring, funktionsnedsättningar och komplikationer som inte är relaterade till den ursprungliga orsaken för besöket. Bristande insatser och dålig koordinering av vård skapar en ’ond spiral’, där problem
orsakar ytterligare problem i form av successivt sämre hälsa.”, skriver regionfullmäktigeledamöterna Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) i sin motion.

Motion om att införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralerna för alla över 65 år

Jim Aleberg (S)
Claes Redberg (S)
facebook Twitter Email