Regionen behöver växla upp sitt jämlikhetsarbete

"Vi behöver synliggöra den ojämlika hälsan och omotiverade skillnader i vården. När vi kartlagt dem får vi också bättre verktyg att nå jämlik hälsa." Det säger oppositionsregionrådet Janette Olsson (S), som tillsammans med Cecilia Dalman Eek (S) vid junimötet lämnade in en motion till regionfullmäktige, om att kartlägga ojämlikheten i regionen och identifiera vilka åtgärder som måste sättas in för att motverka oskäliga skillnader i vården.

”Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna är ett jämlikhetsmål och ett av regeringens långsiktiga mål. För att Sverige ska nå målet måste Västra Götalandsregionen göra sin del av arbetet. För att komma åt osakliga skillnader och därmed sluta påverkbara skillnader, behövs bättre kunskap om vilka områden de finns i.”, skriver de i sin motion.
De konstaterar att skillnaderna i hälsa ökar i regionen. Människor som lever i en socioekonomiskt utsatt situation har i snitt kortare livslängd, ökad risk för sjukdom och många har både sämre möjligheter att få vård och tillgodogöra sig den information som ges i vården.

– Inte bara hälsan utan också ens sjukvård påverkas av ens sociala och ekonomiska ställning. Vi vet att personer med kortare utbildning och sämre förankring på arbetsmarknaden har högre sjuklighet och drar sej för att söka vård, vilket påverkar deras förutsättningar. Personer i välmående delar av samhället har god koll på sin hälsa och får tillgång till mera sofistikerad behandling, säger Cecilia Dalman Eek (S), regionfullmäktigeledamot och vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukvården får helt enkelt inte vara en klassfråga

I motionen listar de några tydliga fakta:

  • Medellivslängden ökar i Sverige för alla grupper, med undantag för kvinnor med förgymnasial utbildning
  • Andelen dagligrökare är 7 procent, en halvering sedan 2006, men med oförändrat stora skillnader mellan grupper med för- respektive eftergymnasial utbildningsnivå
  • Socioekonomisk bakgrund påverkar risken att drabbas av olika infektionssjukdomar
  • Övervikt och fetma har ökat, från 46 till 51 procent av befolkningen mellan 2006 och 2018. Fetma är vanligare bland personer med förgymnasial utbildningsnivå (22 procent) än bland personer med eftergymnasial (12 procent)
  • Suicid är mer än dubbelt så vanligt i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå (23 per 100 000 invånare) jämfört med eftergymnasial (10 per 100 000 invånare)
  • Spädbarnsdödligheten är mycket låg i Sverige, men dödligheten under det första levnadsåret är mer än dubbelt så hög bland spädbarn vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå jämfört med spädbarn vars föräldrar har eftergymnasial utbildningsnivå


– Vi vill att Västra Götalandsregionen påbörjar arbetet för mer jämlik vård för personer från olika samhällsgrupper. Sjukvården får helt enkelt inte vara en klassfråga, säger de båda motionärerna.

Janette Olsson (S)
Cecilia Dalman Eek (S)

 

 

 

 

 

Motion med syfte att växla upp arbetet kring jämlikhet i VGRfacebook Twitter Email