Inrätta närvårdsplatser för äldre och multisjuka

Många äldre multisjuka står i dag under kontinuerlig vård hos både kommunerna och regionerna. För dessa patienters skull behövs ett ökat samarbete mellan Västra Götalandsregionen och patientens hemkommun. Socialdemokraterna vill därför se inrättande av närvårdsplatser, som sköts och drivs av regionen och kommunen i samverkan, och har därför motionerat om att starta ett pilotprojekt.

– Vi behöver samarbeta för att människor ska få rätt vård och omsorg på rätt nivå och i tid. Det gör också att vi kan använda resurserna på ett effektivt sätt, förklarar Håkan Linnarsson (S), som skrivit motionen tillsammans med Janette Olsson (S).

Det finns runt om i landet flera goda exempel på sådan samverkan. Ett exempel är Östhammars kommun. Närvårdsenheten där har 18 vårdplatser och drivs av Östhammars kommun i samverkan med Region Uppsala. Målgruppen är främst multisjuka äldre med behov av tillfällig vård dygnet runt. Enheten gör bland annat medicinska utredningar och ger medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden men som heller inte behöver sjukhusets specialiserade resurser. Man har också sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården, gör rehabiliteringsinsatser och utredningar om omsorgsbehov och ger vård i livets slutskede. Bemanningen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkartjänsten är organisatoriskt knuten till Region Uppsala och övrig personal har sin anställning hos Östhammars kommun. 

Kan vi samla de vårdande resurser på ett bra sätt så är det till gagn för såväl patienter som regionen och kommunen.

– Människor som är äldre och multisjuka mår bättre av att slippa åka in till akuten, eller bli inlagda på sjukhus, om de istället kan få vård nära hemmet. Kan vi samla de vårdande resurser på ett bra sätt så är det till gagn för såväl patienter som regionen och kommunen, säger Janette Olsson (S).

”Huvudidén är att det är en gemensam verksamhet mellan slutenvård, kommunal hemsjukvård och omsorg, gärna samlokaliserad med annan omsorg såsom mobila team och med personal dygnet runt. Det riktar sig primärt till äldre multisjuka i behov av kortare inläggning, övervakning eller omsorg”, skriver Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) i sin motion, och vill se att Västra Götalandsregionen startar en pilot med närsjukvårdsplatser med en lämplig och intresserad kommun.

Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)

 

 

 

 

 

Motion angående införande av närvårdsplatser

 

facebook Twitter Email