Ett steg närmare avgiftsfri vård för pensionärer

Snart kan Västra Götalands alla ålderspensionärer ha rätt till avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralen. Detta sedan Socialdemokraternas motion röstats igenom vid dagens möte med regionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS). "Vi vill gå före och visa vägen för en utökad nationell reform. Det här är ett viktigt steg för att förstärka omsorgen om våra äldre, säger Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande i HSS."

Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen har alla invånare över 85 år avgiftsfria besök på vårdcentralerna sedan den 1 januari 2017. Det är en bra och viktig reform, inte minst för de många multisjuka. När fler söker vård på vårdcentralen istället för sjukhuset kan de olika vårdbehoven koordineras på ett bättre sätt än inom sjukhusets olika specialistmottagningar. Bristande och dåligt koordinerade vårdinsatser skapar inte bara försämrad hälsa hos de äldre, utan leder också till onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar och inläggningar som skulle kunnat undvikas.

– Onödiga besök och inläggningar på sjukhus är i sig en riskfaktor för äldre personer. Sjukhusmiljön kan orsaka förvirring, och förstärka en begynnande demens. Det är också få ställen där det finns så mycket smitta som på ett sjukhus. Många äldre har nedsatt immunförsvar och det blir en ”ond spiral” där sjukhusbesök för ett problem skapar ett nytt problem, som ytterligare försämrar hälsan, säger Håkan Linnarsson (S).

Men för att få full effekt behöver den nationella reformen utökas. Tidiga insatser är viktiga för sjukdomsförlopp och med förbättrad kontinuitet förstärks också den förebyggande vården.

– Det skulle ge möjligheter till en friskare åldrande befolkning. Det gagnar såväl den enskilde som vården och omsorgen i stort, säger Håkan Linnarsson (S).

Under 2018 gjordes cirka 467 000 besök hos sjuksköterska på vårdcentraler i Västra Götaland av patienter i åldersgruppen 65 – 84 år. Det beräknade intäktsbortfallet för regionen beräknas bli runt 15,5 miljoner kronor om den socialdemokratiska motionen förverkligas.

Slutgiltigt beslut om motionen tas av regionfullmäktige.

Håkan Linnarsson (S)

 


Motionen finns i sin helhet här: Motion om att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentraler för alla över 65 år

facebook Twitter Email