Alla regionens vårdanställda har rätt till goda arbetsvillkor!

Arbetsvillkoren i Västra Götalandsregionen måste vara sådana att människor orkar, kan och vill jobba såväl heltid som ett helt arbetsliv. Det är inte rimligt att människor ska arbeta sig sjuka, eller tvingas gå ner i arbetstid för att inte göra det. Det finns goda exempel i regionen. Dessa måste tas till vara. Men det ska inte vara upp till varje sjukhus, klinik eller chef att skapa dessa villkor. Det behövs regiongemensamma program för att skapa hälsosamma scheman och arbetsplatser, menar Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige.

”Västra Götalandsregionens verksamheter ska kännetecknas av arbetsglädje, bidra till ett hållbart arbetsliv och ge förutsättningar för goda levnadsvanor. Vi ska främja hälsa med arbetsplatsen som utgångspunkt genom goda arbetsvillkor, ett gott arbetsklimat och förutsättningar för personlig och professionell utveckling. Så skapar vi
hälsofrämjande arbetsplatser som bidrar till ett tryggt arbetsklimat fritt från kränkande särbehandling.”

Så står det i den medarbetarpolicy som regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen antagit.

Det är inget fel på den skrivningen. Det är kloka ord, men de behöver också omsättas i praktisk handling – i hela regionens sjukvård.

På flera håll i sjukvården i Västra Götaland har projekt genomförts och andra projekt för hälsofrämjande scheman pågår. Det finns flera utmärkta exempel på att det går att hitta fungerande lösningar, med möjlighet till återhämtning såväl under arbetstid som på fritiden. De projekt som utvärderats har visat på goda resultat vad gäller minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och ökad arbetsglädje hos de anställda. Såväl för arbetsgivare som anställda är det en vinn-vinn-situation; även om projekt av denna typ initialt och kortsiktigt kostar pengar finns långsiktigt både ekonomiska och mänskliga argument för att gå vidare. Dessa goda erfarenheter måste tas tillvara och göras till regiongemensamma regler, anser Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S), Claes Redberg (S) och Cecilia Dalman Eek (S), som undertecknat motionen.

”I kraft av sin storlek och inte minst genom sitt ansvar som en av Sveriges största sjukvårdsarbetsgivare bör VGR vara såväl förebild som föregångare, när det gäller att skapa ett hållbart arbetsliv. Arbetsvillkoren i VGR måste vara sådana att människor orkar, kan och vill jobba såväl heltid som ett helt arbetsliv. Det är inte rimligt att människor ska arbeta sig sjuka, eller tvingas gå ner i arbetstid för att inte göra det. Heltid är norm i VGR. När heltid inte är möjlig på grund av att arbetstagaren riskerar sin hälsa är det ett nederlag för VGR. Det är också en dålig lösning för den enskilde, som måste gå ner i lön och på sikt drabbar det också hens pension.”, skriver motionärerna.

Motion om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården.

Janette Olsson (S)
Jim Aleberg (S)
Claes Redberg (S)

 

facebook Twitter Email