Vi måste värna barnen!

Barn som utsatts för eller har bevittnat våld i hemmet behöver särskild hjälp och stöd. Och de behöver det nu. De kan inte vänta på att riksdagen stiftar en lag om det. Vi vill att Västra Götalandsregionen går före och inför tydliga rutiner för hur dessa barn ska tas om hand på bästa sätt, skriver de båda oppositionsregionråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) i sin motion.

Många gånger sägs att mäns våld mot kvinnor saknar vittnen, men det stämmer inte alltid. Alltför ofta finns vittnen som ser, hör och upplever våldet: Barnen. Kanske har de varit i samma rum, kanske har de krupit under sängen, blundat och hållit för öronen för att slippa se och höra. Inte sällan har de försökt hindra våldet.

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har så många som vart tionde barn i Sverige någon gång upplevt våld i sin familj. Fem av hundra barn upplever det ofta. Och omkring hälften av barnen som upplever våld i hemmet blir själva utsatta för våld och övergrepp – av samma förövare som gett sig på mamman.

Det här är barn som självklart mår extremt dåligt. Och de behöver särskilt stöd.

Vi socialdemokrater vill inte att barnen ska behöva vänta på att en lag blir verklighet

Västra Götalandsregionen har redan idag ett stort fokus på att förebygga våld i nära relationer, samtidigt som våldsutsatta ska ges skydd och stöd, exempelvis genom Utväg-verksamheten, som nu förstärks och byggs ut till hela regionen. Men hälso- och sjukvårdens rutiner behöver stärkas för att se till att utsatta barnen får nödvändigt stöd, vare sig de är fysiskt eller psykiskt drabbade.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lagt förslag på att barn som upplever våld och/eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Dessa bestämmelser föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen och i patientsäkerhetslagen. Men vi socialdemokrater vill inte att barnen ska behöva vänta på att en lag blir verklighet. Därför kräver vi i en motion att Västra Götalandsregionen ska gå före i arbetet och skyndsamt ta fram och implementera en rutin om hur tillräcklig information, stöd och råd kan ges till barn som utsatts eller bevittnat våld.

Det brådskar!

Janette Olsson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

Motion om framtagande av rutin om information, stöd och råd för barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp

facebook Twitter Email