Vårdens pengar ska gå till vård och personalsatsningar!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har tre tydliga mål för den kommande mandatperioden: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen ges bättre villkor.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar i dag sitt reviderade förslag till budget för 2019 och plan för åren 2020–2021, som bland annat innehåller ett ökat anslag till hälso- och sjukvårdsnämnderna, utöver full indexuppräkning, på 350 miljoner kronor 2019 och ytterligare 150 miljoner kronor per år från 2020.

Fyra år av moderatledd majoritet har lämnat efter sig växande vårdköer, stressad personal, personalflykt, ekonomiskt underskott i sjukhusvården och bristande förmåga att möta invånarnas krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ vård i hela regionen. Detta har skett trots historiskt stora tillskott till regionkassan från den S-ledda regeringen.

– Vi vill att vårdens pengar ska gå till vård. Köerna måste kortas och överbeläggningarna minska. Det är inte rimligt att människor ska bli sjukare, och drabbas av onödigt lidande, i väntan på vård. I vår budget ger vi därför sjukvården ökade resurser istället för besparingskrav, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

En förutsättning för att sjukvården ska klara sitt uppdrag är tillgång till kvalificerad personal. Socialdemokraterna vill använda pengarna till satsningar på regionens egna verksamheter och personal, istället för att köpa dyrare vård på marknaden eller hyra in personal till ibland tredubbla kostnaden.

– I vår budget lägger vi därför 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar. Vi vill också att en handlingsplan upprättas för att vårdpersonalens grundlöner når minst riksgenomsnitt, säger Helén Eliasson (S).

Mycket står dock och faller med den politiska utvecklingen. Valet innebar ett mycket besvärligt politiskt läge såväl i regionen som i nationen. Regionen styrs av en M-ledd minoritet, som riskerar att göra sig beroende av SD. Nationen har en expeditionsregering. Båda dessa hämmar de många viktiga beslut som behöver tas för att säkra framtidens välfärd och trygghet, inte minst sjukvården, menar Socialdemokraterna.

– Vi kan bara hoppas att åtminstone några borgerliga partier blivit mer lyhörda för patienternas och personalens rättmätiga krav på en fungerande sjukvård, så att vi får de breda politiska överenskommelser som måste till. Det tjänar alla på, säger Helén Eliasson (S).

Regeringsfrågans betydelse kan inte överdrivas, menar Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition och S-gruppledare för hälso- och sjukvården:

– Vårt budgetförslag bygger på att vi åter får en S-ledd regering, som fortsätter de viktiga och nödvändiga satsningarna på att bygga ut välfärden. En högersväng med ökade klyftor och stora skattesänkningar för de välbeställda är det sista det här landet behöver.

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Den socialdemokratiska budgeten i punktform:

Under mandatperioden ska:

 • Köerna inom sjukvården kortas och god tillgänglighet till vården öka.
 • Ambulanstillgängligheten för en tryggare vård öka.
 • Cancervården förbättras genom att korta väntetiden till besök och behandling.
 • Ett PSA-provprogram införas för män i Västra Götaland mellan 50 och 70 år
 • Vård i hemmet fortsätta utvecklas för den som behöver den – hembesök till barn och äldre.
 • Fast vårdkontakt och patientkontrakt utvecklas – du ska känna trygghet i kontakten med vården.
 • Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år under mandatperioden införas.
 • Vi vara drivande för att tandvården ska ingå i det nationella högkostnadsskyddet. Som ett första steg – och gå före – vill vi införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65 år i Västra Götaland.
 • Konkurrenskraftiga grundlöner för all sjukvårdspersonal vara ett prioriterat mål.
 • Schyssta arbetsvillkor utvecklas.
 • Krav på kollektivavtal vid upphandlingar ställas.
 • Proffsen ges förutsättningar att vara proffs genom bland annat minska administrationen och genom uppgiftsväxling frigöra mer tid till patienterna.
 • Sjukvården bli oberoende av hyrpersonal.
 • Tillgång till kollektivtrafik finnas i hela Västra Götaland, och anpassas till såväl stadens som landsbygdens behov.
 • Priset för barn och unga i kollektivtrafiken sänkas och den generella ungdomsrabatten återinföras.

 

Socialdemokraternas förslag till budget för 2019 och plan för 2020-2021

facebook Twitter Email