Ungdomsrabatt i kollektivtrafiken gynnar alla!

Framtiden behöver fler som reser kollektivt. Vägen dit går genom att få fler unga, framtidens vuxna, att välja tåg, spårvagn, buss eller andra gemensamma resesätt. Därför bör Västra Götalandsregionen införa en generell ungdomsrabatt för alla upp till 25 år, menar Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige.

I december 2015 enades världens länder om ett nytt bindande klimatavtal, och som ska börja gälla senast år 2020. Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och världen ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Vårt resande står för en stor del av utsläppen. Ett sätt att minska dessa är att stimulera fler till att åka kollektivt. Och det är hos ungdomarna vi snabbast kan få till en förändring i beteende gällande klimatåtgärder, så som det kollektiva åkandet. För att det ska vara möjligt måste kollektivtrafiken vara ett rimligt alternativ, inte minst ekonomiskt.

Att ge rabatt för en vara eller en tjänst för en målgrupp görs för att uppnå ett specifikt syfte. Det handlar om att underlätta för dem som har låg eller ingen inkomst och/eller uppnå förändrat eller förstärkt beteende hos målgruppen. Exempel är att många evenemang har barn-, studerande- och pensionärsrabatter. Många butiker har kundklubbar med särskilda rabatter, bonussystem och erbjudanden för att knyta kunder närmare till sig. Rabatter används för att få fler att kunna eller vilja köpa en vara eller använda en tjänst. I det avseendet är kollektivtrafik inget undantag.

Under S-lett styre infördes i Västra Götalandsregionen en generell ungdomsrabatt. Alla unga vuxna upp till 25 år fick en rabatt på 25 procent i kollektivtrafiken. Skälen är de som anges ovan: Att förändra framtidens resande, att minska utsläppen men också att ge unga till ökad rörlighet. Många studerar, andra är arbetslösa. Några har timvikarier och få ha en stabil ekonomisk grund. Möjligheten att resa kollektivt är avgörande för många unga att söka och ta sig till jobb och studier, ibland på annan ort. Det gäller särskilt unga i mindre städer och på landsbygd.

Den första januari 2016 togs rabatten bort, efter beslut av den dåvarande M-ledda regionmajoriteten. I ett slag blev kollektivresorna för 80 000 unga kraftigt dyrare. Istället skulle nya rabatter komma: För studerande, för sjuka och för arbetslösa.

Det är bra med rabatter för studerande, sjuka och arbetslösa! Dessa grupper har tuffa ekonomiska villkor och behöver prioriteras – men inte på de ungas bekostnad. Problemet är också att det har visat sig vara omöjligt att införa rabatt för arbetslösa. Periodkort i kollektivtrafiken betalas i förskott och vem kan ”bevisa” att man ska vara arbetslös hela nästkommande månad eller år? Därför har den slopade ungdomsrabatten slagit extra hårt mot de unga vuxna eftersom många av dem har både låga och ojämna inkomster, som timvikarier eller tillfälligt anställda. Denna kraftiga försämring ökade knappast viljan att åka kollektivt. Däremot ökade den ojämlikheten mellan dem med föräldrar som har råd att bistå med den extra resekostnaden och dem med föräldrar som inte har det.

En utökad ungdomsrabatt, riktad till unga upp till 25 år, gynnar såväl de som går i skolan, är arbetssökande eller som just har fått sitt första jobb. Och det gynnar också framtidens klimat.

”Vi är fortfarande övertygade om att varje åtgärd som kan minska utsläpp och öka hänsynstagande för vår jord är väl värt att investera i”, skriver de socialdemokratiska regionfullmäktigeledamöterna Alex Bergström, Jonathan Pašić, Bijan Zainali, Krister Andersson, Maria Brauer och Shilan Majid, och avslutar sin motion med begäran om att en generell ungdomsrabatt upp till 25 år införs i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.

Motion angående ungdomsrabatt i kollektivtrafiken

facebook Twitter Email