Trygg och säker vård går före skattesänkningar

"Genom att, som den moderatledda majoriteten gjort, konsekvent ge sjukhusen ökade uppdrag, men inte ge tillräckliga resurser – trots nya statsbidrag i mångmiljardklassen från den S-ledda regeringen – har sjukhusens förmåga att klara en patientsäker vård urholkats. Det är en situation som inte är hållbar och som måste brytas", menar Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.


Det är självklart att man som patient ska kunna känna sig säker på och trygg med att man får det allra bästa omhändertagandet i sjukvården, när man som mest behöver det. Så är det också i de allra flesta fall, inte minst tack vare en högkompetent och engagerad vårdpersonal. Kvaliteten på den vård man får är avgörande för hur pass frisk man blir, eller vilken livskvalitet man kan få som kroniskt sjuk.

Vad som är kvalitet i vården går att mäta på olika sätt. Hur snabbt får en tid för besök eller behandling och vilket bemötande får jag som patient, är indikatorer som ofta nämns och mäts.

Men det finns ytterligare en mycket viktig faktor, som direkt återspeglar hur pass ansträngd situation som råder på sjukhusen: patientskador.

En patientskada kan uppkomma på många olika sätt: Patienter smittas eller får infektioner, fallskador, felmedicinering, tryck- och liggsår med mera. Överbeläggningar och patienter inlagda på ”fel” avdelning (så kallad utlokalisering) ökar risken för skador, i många fall beroende på att personalen helt enkelt inte hinner med.

Antalet öppna vårdplatser på sjukhusen i Västra Götaland räcker inte till utifrån behovet. Det har konstaterats i flera undersökningar, inte minst i den rapport som vi socialdemokrater tog fram för lite drygt ett år sedan; trots ett känt ökat behov på cirka 140 nya vårdplatser per år minskade antalet platser på regionens sjukhus från 3 400 stycken år 2014 till knappt 2 980 förra året. Sedan dess har rapporterna om stängda vårdavdelningar och överbeläggningar fortsatt att dugga tätt.

Detta har lett till att antalet vårdskador har ökat, visar regionens egen rapport kring patientsäkerheten: Andelen vårdtillfällen med vårdskador har på tre år (2013-2016) ökat från 6,2 procent till 9,0 procent. Det är en ansenlig ökning, inte minst mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen har en nollvision för vårdskador. Socialdemokraterna i regionen har vid upprepade tillfällen föreslagit införandet av en vårdplatsstrategi, för att åtgärder ska kunna sättas in i god tid och planeringen vara långsiktigt. Till detta har den moderatledda majoriteten konsekvent sagt nej, av oklara skäl.

Det är självklart så att ingen, vare sig politiker, tjänsteman eller vårdpersonal, medvetet arbetar för fler vårdskador. Det görs också stora insatser på sjukhusen för att begränsa dem. Men för att på allvar komma åt problemet måste grundorsaken åtgärdas. ”Sambanden till kompetensförsörjning, beläggningsgrad och vårdplatssituation samt arbetsmiljö behöver beaktas för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete.”, konstateras det i rapporten. Och det är här vi hittar problemets kärna: Genom att, som den moderatledda majoriteten gjort, konsekvent ge sjukhusen ökade uppdrag, men inte ge tillräckliga resurser – trots nya statsbidrag i mångmiljardklassen från den S-ledda regeringen – har sjukhusens förmåga att klara en patientsäker vård urholkats. Det är en situation som inte är hållbar och som måste brytas.

Vi socialdemokrater vill se en trygg och säker vård. För det krävs resurser, satsningar på personal, ökat inflytande för vårdpersonalen och lösningar i samförstånd. Det är mycket viktigare än skattesänkningar.

Jim Aleberg (S)
facebook Twitter Email