Sjukhusen i Västra Götalandsregionen måste få rimliga villkor

”Sjukhusen i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet och rimliga villkor för att kunna utvecklas och fungera på bästa sätt för patienterna”, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Under den gångna mandatperioden har regionledningen i stor utsträckning agerat tvärtom. Ekonomisk kortsiktighet och besparingskrav förstärker stressen av redan hög belastning, försvårar tillräcklig bemanning vilket leder till att personal slutar och att sjukhusen får svårt att hålla vårdplatser öppna.

”I min interpellation till Johnny Magnusson, belyser jag de problem som personalen känner. Tyvärr anser Johnny Magnusson att dessa problem inte är så allvarliga. Sparkraven gör att bemanningen varierar vilket gör det svårare att kunna ge jämlik vård. Konsekvenserna för arbetsmiljön blir allvarliga och riskerna ökar för både patienter och personal”, säger Cecilia Dalman Eek

Befolkningsförändringar, effekter av bättre vård för stora patientgrupper och ökat akut- och remissinflöde pekar på att sjukhusen möter ett ökande vårdbehov som inte tillgodoses i uppdrag och överenskommelser. Vid starten av 2019 har varje sjukhus stora utmaningar för att klara budgeten. Det fattas flera hundra miljoner sammantaget redan vid årets ingång. Därutöver finns stora underskott från förra året och tidigare. Situationen är allvarlig och nu protesterar personalen i allt större utsträckning mot konsekvenserna. Nu senast protesterade 600 läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Man har varnat för ökad stress, konsekvenser för patienterna av överbeläggningar och vårdplatsbrist, inhumana väntetider och dålig personalpolitik.

”Man får knappast bilden av landets bästa offentliga arbetsgivare. Under valrörelsen strävade den Moderatledda regionledningen efter att sätta bilden av att läget var under kontroll. Idag ser vi att situationen är allt annan än under kontroll”, säger Cecilia Dalman Eek

facebook Twitter Email