Så vill vi göra livet lättare för ”bokstavsbarn”!

Med ökad samverkan mellan regionen och kommunerna – barnavårdscentraler, BUP, barn och ungdomsmedicin (BUM) och Habilitering och hälsa – för att både upptäcka och förenkla vardagen för barn med NPF och deras närstående, kan mycket onödigt lidande och frustration undvikas, menar socialdemokraterna Lena Hult och Christin Slättmyr, vars motion i frågan antogs vid senaste regionfullmäktigemötet.

”Jag är egentligen som alla andra, jag behöver bara få hjälp för att vara det” – så beskriver många med ADHD sin situation.

ADHD är en av de diagnoser som omfattas av begreppet NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dit hör också ADD, Aspergers syndrom, autism, DAMP och Tourettes syndrom. Det här är en grupp som stadigt växer; när det gäller ADHD räknar man i dag med att det i snitt finns två barn i varje klass som har, eller skulle kunna få, diagnosen. Och med diagnosen också få rätt till den hjälp som behövs och finns. Men så ser det tyvärr inte alltid ut i dag. Barn med NPF riskerar att hamna ”mellan stolarna” till följd av hur vi har organiserat samhället. Skolan, kommunen och regionen har alltför ofta vattentäta skott mellan sig för att de här barnen ska få den hjälp de både behöver och har rätt till för att få en fungerande vardag i såväl skola som på fritiden.

2013 fick regionstyrelsen i Västra Götaland, som då var S-ledd, i uppdrag att göra en översyn av hur vården av barn och unga med NPF fungerar. Under 2013 gavs även ett uppdrag till regionstyrelsen om att göra en översyn av hur ansvaret fördelas mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och primärvården i regionen. Båda uppdragen syftade till att förbättra samverkan och därmed bidra till att diagnoser kan ställas i tid och att kontakten med vården kan förenklas. Dessa uppdrag resulterade i nya regionala medicinska riktlinjer.

Sedan tog det stopp. I dag, drygt fyra år, senare har hittills inte mycket hänt. Vi socialdemokrater tycker inte att det är acceptabelt att barn och unga ska fara illa på grund av att samhällets instanser inte klarar av att samverka på ett bättre sätt. Vi lämnade därför under förra året in en motion, med förslag på ökad samverkan mellan regionen och kommunerna- barnavårdscentraler, BUP, barn och ungdomsmedicin (BUM) och Habilitering och hälsa – för att både upptäcka och förenkla vardagen för barn med NPF och deras närstående, för att undvika onödigt lidande och frustation. Till vår stora glädje har nu regionfullmäktige sagt ja till vår motion.

Vi hoppas nu på ett snabbt agerande från den moderatledda majoriteten, så att beslutet omsätts i praktik. De här barnen och deras familjer kan inte vänta längre!

Lena Hult (S)

Christin Slättmyr (S)
 D’Angelo Russell Womens Jersey

facebook Twitter Email