Satsning ger 308 miljoner till stärkt förlossningsvård i VGR

Nästan 308 miljoner kronor får Västra Götalandsregionen (VGR) under 2018 från den S-ledda regeringens historiskt stora satsning på förlossningsvården. "Det ger möjligheter att anställa fler i förlossningsvården, skapa en bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för personalen och förstärka och öka jämlikheten i eftervården för kvinnor som fött barn. Det här är satsningar för framtiden och står i direkt motsats till den moderatledda majoritetens önskan om att sälja ut och göra affärsområde av mödrahälsovården", säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för socialdemokraterna i VGR.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är nu överens om hur den historiskt stora satsningen på förlossningsvården i Sverige ska användas.  Överenskommelsen omfattar, tillsammans med tidigare beslutade satsningar, 1 831 miljoner kronor för 2018. Av dessa går 1,8 miljarder direkt till landstingen/regionerna, som också innefattar 141 miljoner kronor för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening.

Fyra delar lyfts särskilt i överenskommelsen; förbättrad arbetsmiljö, förändrade arbetssätt, förstärkt personaltäthet, exempelvis fler barnmorskor, tryggare vårdkedja och eftervård, neonatalvård samt kunskapsstöd och utbildning för medarbetarna.

– Den som väntar barn i Västra Götaland ska känna sig trygg. Därför gör vi historiskt stora satsningar på förlossningsvården och sätter mål för en bättre förlossningsvård med fler anställda och färre förlossningsskador, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

I överenskommelsen ingår att landstingen väljer vilka insatser de bedömer ger mest nytta för att uppnå målen, samtidigt som fokus för medlen till landstingen ska användas till att stärka kompetensförsörjningen och bemanningen samt se över och utveckla arbetssätten och förbättra arbetsmiljön. Medlen får också användas för insatser inom neonatalvården, det vill säga vården som ges tidigt födda barn. Satsningen omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning.

– Vi är i opposition i Västra Götalandsregionen, men vi kommer att göra vad som står i vår makt för att se till att dessa pengar hamnar på rätt ställe, det vill säga ute i verksamheterna, inte på ett centralt konto, säger Helen Eliasson (S).

Det här står i bjärt kontrast till den önskan den moderatledda majoriteten i VGR har, om att göra ett affärsområde av mödrahälsovården och sälja ut den till marknaden, menar Socialdemokraterna. Ett affärsområde riskerar att slå sönder hela den viktiga vårdkedjan, hävdar såväl partiet som professionen.

– Nu har visserligen besked från den moderatledda majoriteten kommit, att man vill avvakta med detta affärsområde tills nästa mandatperiod, förutsatt att man får fortsätta att styra. Men deras avvaktan beror på problem med teknik, inte på de uppenbara risker det innebär för kvinnor och barn, ofödda och nyfödda, när vårdkedjor bryts. Min förhoppning är att väljarna gör gemensam sak med oss och ser till att dessa planer förpassas till papperskorgen efter valet, säger Helen Eliasson (S).

 

Fakta:

Regeringen och SKL är överens om följande mål för vårdkedjan för graviditet, förlossning och eftervård och att arbeta för en mödrahälsovård och förlossningsvård där:

  • Det finns en tydlig vårdkedja. Det ska vara tydligt för familjen vad som sker före, under och efter en graviditet.
  • Eftervården utvecklas och stärks, för att fler kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen.
  • I de fall det uppstår komplikationer ska rätt vård och stöd ges, förlossningsskador ska förebyggas.
  • Bemanningen är sådan att en det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetenstillgänglig för den födande under förlossningen.
  • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har långt till närmaste förlossningsklinik.
  • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas för att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador finns tillgängliga för personalen.
  • Det finns goda förutsättningar för forskning.
facebook Twitter Email