Nationella minoriteters rättigheter måste stärkas

Det är hög tid att Västra Götalandsregionen fullt ut följer lagen om de nationella minoriteternas rättigheter, anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige vill se att regionen stärker informationen på den fem minoritetsspråken: jiddisch, samiska, finska, romska och meänkieli.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Den 1 januari 2019 stärktes dessutom lagen.

Även FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling har på flera punkter direkt koppling till de nationella minoriteternas rättigheter, bland annat målen om god hälsa och välbefinnande, god utbildning samt minskad ojämlikhet. Detsamma gäller Europakonventionen, som sedan 1995 är införlivad i svensk lag. I artikel 14 nämns specifikt förbud mot diskriminering av nationella minoriteter.

Även Västra Götalandsregionen har att följa lagen, skriver de fyra motionärerna – Malin Sjunneborn (S), Louise Åsenfors (S), Linda Åshamre (S) och Hanne Jensen (S). Men så sker inte. Det saknas information, broschyrer och telefontider på 1177 på de fem minoritetsspråken jiddisch, samiska, finska, romska (romani chib) och meänkieli (tornedalsfinska).

”I lagen står att stat och kommun ska skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur särskilt främja barns utveckling av kulturell identitet och användning av sitt eget minoritetsspråk. Detta blir än mer tydligt nu när barnkonventionen blir svensk lag”, skriver motionärerna, som vill se en översyn av hur regionen följer minoritetslagen och tillgången till information på minoritetsspråken.

Malin Sjunneborn (S)
Louise Åsenfors (S)
Linda Åshamre (S)
Hanne Jensen (S)

 

 

 

 

 

Motion: Efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras

Information om minoritetsslagen

facebook Twitter Email