Lönenivåer ska avtalas – inte beslutas av politiker!

Den moderatledda majoritetens agerande i fråga om de höjda OB-tilläggen för vårdpersonal i Västra Götalandsregionen är anmärkningsvärd på många sätt. Inte bara sätter man sig över förhandlingsrätten, man utesluter också initialt vissa grupper, som man senare delvis tar in, och missar dessutom kraftigt sina ekonomiska beräkningar.

Det skriver den socialdemokratiska gruppen i regionens personalutskott i en protokollsanteckning i dag.

Protokollsanteckningen kommer i ett ärende där den moderatledda majoriteten begär extra pengar, utöver budget, för att klara att betala de höjda OB-tillägg man själva beslutat om, utan föregående fackliga förhandlingar.

”Grunden för lönesättning på den svenska arbetsmarknaden är, enligt den svenska modellen, att lönerevisioner och avtal om nivåer på såväl löner som tillägg görs upp i förhandlingar mellan arbetsgivare och dess fackliga företrädare, varefter avtal skrivs.

I frågan om de höjda OB-tilläggen kom såväl initiativ som upplägg och nivåer från den moderatledda majoriteten, utan föregående förhandling med arbetstagarnas fackliga företrädare. Därefter slöts kollektivavtal med Kommunal, medan Vårdförbundets medlemmar fick personliga avtal. Resultatet av det är att de två största fackliga organisationerna i Västra Götalandsregionen inte har jämlika villkor för sina OB-avtal.”, skriver Socialdemokraterna i protokollsanteckningen.

Varken för höjda natt-OB eller för den nu aktuella höjningen av kvälls- och helg-OB – 15 procent från 1 januari – har dock tillräckligt med pengar avsatts i budgetarna.

S påpekar att man i grunden anser att höjda OB-tillägg är bra. ”Det är ett sätt att komma närmare det mål vi satt upp för vår personalpolitik, att sjukvårdens löner ska vara konkurrenskraftiga”, men påtalar att det även behövs höjning av grundlönerna:

”Vi socialdemokrater la i vårt budgetförslag 300+200 miljoner kronor för åren 2018-2019, utöver avtalsenliga höjningar, till en lönesatsning för vårdpersonalen, med adresslapp till förhandlande parter att särskilt prioritera natt- och kvällsarbete i löneöversynen. Vi avsatte dessutom 70 miljoner kronor till en låglönesatsning. Det här är satsningar med mål och inriktning, utan att för den skull besluta ovanför huvudet på förhandlande parter; det är en inriktningsförklaring som inte sätter vare sig formella eller informella förhandlingsregler på den svenska arbetsmarknaden ur spel.”, skriver man i protokollsanteckningen, som undertecknas av Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet, på gruppens vägnar.

Den moderatledda majoritetens agerande är anmärkningsvärd på flera sätt, anser Socialdemokraterna.

Vi socialdemokrater kan bara beklaga situationen och konstatera att om vår ekonomiska politik fått råda, om de av oss föreslagna personalsatsningarna förverkligats och om gängse förhandlingsordning följts hade höjda OB-tillägg kunnat komma alla berörda anställda till del, lokala skillnader hade kunnat förutses och överbryggas utan problem (t ex det redan existerande avtalet på Kungälvs sjukhus) resulterat i kollektivavtal för de aktuella personalgrupperna och behovet av att skjuta till extra pengar – långt efter att höjningen trätt i kraft – hade aldrig uppstått.”

Karin Engdahl (S)

 

Här hittar du hela protokollsanteckningen

facebook Twitter Email