Hela regionen behöver närakuter – starta nu!

”Om inte omställningen av vården ska fortsätta vara bara en papperstiger måste vi sätta fart. Närakuterna är ett mycket viktigt led, därför måste arbetet starta där – och starta nu.”

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), sedan Socialdemokraterna presenterat sitt förslag vid HSS presidiemöte, om att omgående starta arbetet med pilotprojekt kring när-akuter (även kallade nivå2-akuter).

– Det behövs och det brådskar. Vi vill gå vidare och vi vill göra det nu. Människor behöver få rätt vård i tid och på rätt nivå, det kan vi inte hålla på och dra i långbänk, säger Jim Aleberg (S).

HSS tog i maj 2017 beslut om ”Handlingsplan 2017-2018 för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen”. Där står det bland annat om nivåer i det akuta omhändertagandet av patienter och att det under 2017 skulle tas fram underlag för att få till en akutnivå vid sidan av sjukhusens akutmottagningar, som har större medicinska resurser än vad dagens jourcentraler normalt har. Ambitionen var att under 2018 sjösätta pilotprojekt för att under 2019 kunna få en struktur för regionens akutsjukvård, där sjukhusen, ”närakuter” och jourcentraler ingår.

Hittills har bara ett pilotprojekt startat, en så kallad ”nivå2-akut” på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus (DSBUS). Det är för lite för att kunna dra slutsatser, anser Socialdemokraterna, som i ett yrkande till HSS vill att ytterligare fyra pilotprojekt, spridda över regionen, genomförs.

”Vi menar på att vi behöver fler piloter än den på DSBUS för att kunna göra en gedigen utvärdering av akutstrukturen i regionen. Vi tror att den nya nivå 2 i det akuta omhändertagandet är rätt utveckling för att möta invånarnas behov på rätt sätt. Det kan frigöra resurser från primärvårdens vårdcentraler, eftersom att många jourpatienter inte tar upp tid för multisjuka och kroniker som behöver primärvårdens kontinuitet och kompetens. Samtidigt frigör det resurser från sjukhusens akutmottagningar då dessa patienter inte behöver sitta onödigt länge i sjukhusens väntrum.”, skriver Socialdemokraterna i sitt förslag.

 

Jim Aleberg (S)
facebook Twitter Email