Alex Bergström

Flytten av hudvårdsmottagning på sjukhuset i Mariestad stoppad!

”Vi har sagt det förut, och säger det igen: Så länge det saknas en övergripande plan för regionens sjukhus är det omöjligt att avgöra om förändringar av utbudspunkter är bra eller dåliga för vare sig patienter eller Västra Götalandsregionen i stort.”

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna vid dagens regionstyrelsemöte yrkade på avslag på det moderatledda styrets förslag om att flytta hudmottagningen koncentrera öppenvårdsmottagningen Hud i Mariestad till Skövde.

– Vi är medvetna om att sjukhusen har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Vi noterar att det är ett antal utbudsförändringar som är aktuella på flera håll i regionen, men vi anser inte att det är rimligt att de görs planlöst, säger Helén Eliasson (S).

Socialdemokraterna har sedan flera år efterfrågat en plan för behovet av vårdutbud inom hela regionen, men den lyser tyvärr fortfarande med sin frånvaro. Vi ser det som naturligt att vårdutbudet regelbundet ses över, och att det i och med det kan bli aktuellt med förändringar av till följd av nya medicinska metoder, nya mediciner etcetera. Men innan dessa förändringar sker måste det finnas en övergripande bild på de olika sjukhusen över vilket vårdutbud som ska finnas för befolkningen. Vi saknar i detta skede en sådan övergripande bild.

Vi ställer oss frågan vad det moderatledda regionstyret vill med sjukhuset i Mariestad och med hela Skaraborgs sjukhus

– Vi ställer oss frågan vad det moderatledda regionstyret vill med sjukhuset i Mariestad och med hela Skaraborgs sjukhus. Och den frågan behöver få ett svar, säger Alex bergström (S).

S-ledamöterna i regionstyrelsen var villiga att återremittera ärendet för att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för behovet av vårdutbud på Skaraborgs sjukhus. Men då regionstyrelsen valde att fatta beslut i frågan i dag, valde  Socialdemokraterna att avslå redovisat förslaget om att flytta öppenvårdsmottagningen Hud i Mariestad.

Helén Eliasson (S)
Regionråd i opposition

Alex Bergström (S)
Regionråd i opposition

facebook Twitter Email