Ett PSA-provprogram kan rädda liv!

Västra Götalandsregionen (VGR) bör starta organiserade PSA-prov för män mellan 50 och 70, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer. Det anser Socialdemokraterna, som vid dagens regionfullmäktige la en motion i frågan.

Varje år får 1 700 män i Västra Götaland beskedet att de drabbats av prostatacancer. 400 män i regionen dör varje år av denna cancerform. Det är dubbelt så många jämfört med för 40 år sedan, och det är i dag den i särklass vanligaste cancersjukdomen hos män. Tre av fyra som avlider till följd av prostatacancer är över 70 år, ytterst få insjuknar före 50 års ålder. Den som drabbas har en besvärlig och långdragen sjukdom med försämrad livskvalitet och höga kostnader för sjukvården.

– Det handlar om ett stort lidande som kan begränsas, om cancern upptäcks i tid. Samtidigt är det en åtgärd som leder till minskade kostnader för sjukvården; ju tidigare en behandling kan sättas in, desto mindre insatser behövs, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition och en av undertecknarna av motionen.

Det sker redan en ganska omfattande PSA-provtagning i VGR. Det handlar dels om personer som av läkare ses som misstänkta fall, men det sker också i hög grad provtagning på egen begäran.

– Det är främst män med hög utbildning och god ekonomi som tar initiativ och låter testa sig. Det skapar en ojämlikhet i vården som vi som socialdemokrater inte kan acceptera, säger Håkan Linnarsson (S).

Frågan om ett PSA-provtagningsprogram i VGR har diskuterats inom Socialdemokraterna under flera år. Att partiet hittills varit avvaktande beror på att man velat invänta Socialstyrelsens riktlinje, i denna fråga som i andra medicinska riktlinjer. Socialstyrelsens besked är att man ser positivt på PSA-test, men att det saknas tillräcklig kunskap kring risken för överbehandling i dagsläget för att införa nationella program. I VGR har dock professionen tagit fram ett förslag för införande – ett förslag som Socialdemokraterna nu ställer sig bakom.

– Det är beklagligt att det inte finns helt säkra testmetoder för prostatacancer ännu. Men vår egen profession inom cancervården i VGR gör bedömningen att det PSA-test som finns kan minska dödligheten bland männen i regionen med omkring 35 procent. Det är skäl nog för oss. Och vi litar på våra proffs! Vi tycker att det därför finns en klar anledning för oss att gå före och bana väg för ett nationellt program och ge Socialstyrelsen de utökade kunskaper de efterlyser för att införa ett nationellt PSA-program. Det har vi socialdemokrater i VGR gjort tidigare, med bland annat kostnadsfri barnsjukvård och tandvård för unga vuxna, säger Håkan Linnarsson (S).

Håkan Linnarsson (S)

 

Fakta PSA-test:
PSA står för prostata-specifikt antigen och produceras i prostatan. Ett PSA-test mäter mängden PSA i blodet. PSA är ett viktigt protein i sädesvätskan och läcker under normala omständigheter endast marginellt till blodet, men vid sjukliga förändringar i prostatan ökar detta läckaget. Ett förhöjt värde av PSA kan indikera prostatacancer men kan också bero på annat än prostatacancer vilket gör att ett förhöjt PSA inte i sig självt avslöjar en prostatacancer. Förhöjt PSA-värde utgör dock startskott för prostatacancerutredning.
För kunna bota män med prostatacancer måste sjukdomen upptäckas innan den ger symptom. Sjukdomen har en lång fas då den är möjlig att upptäcka, innan den sprider sig och blir obotlig. Blodprovet PSA är en markör som ger möjlighet att diagnostisera små, icke symptomgivande tumörer. I detta skede kan sjukdomen vanligen botas med antingen operation eller strålbehandling.

Källa: Regionalt Cancercentrum Väst

 

Motion om att införa ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email