Erfarenhet och kompetens måste tas bättre tillvara i regionvården

Nu kan ett av de socialdemokratiska förslagen till förbättringar för personal i regionens sjukvård bli verklighet. Det handlar om att inrätta särskilda handledartjänster, där anställda med lång erfarenhet och stor klokskap får dela med sig av sina kunskaper till nyare anställda och studerande på praktik. "Det är en win-win-situation: Personal orkar jobba kvar, nya får en bättre och tryggare väg in i jobbet och regionen får förstärkt kompetens", skriver Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och vice ordförande i personalutskottet, i en debattartikel.

En erfaren och högkompetent personal är grunden för en trygg, säker och tillgänglig sjukvård. Det är den kunniga personalen som är navet som hela sjukvården bygger på. Det kvittar hur många sjukhus vi bygger, hur mycket nya tekniska lösningar som skapas och hur många nya forskningsrön som nås – utan kompetent personal stannar sjukvården.

Det är också brist på kvalificerad personal som gör att vårdplatser måste stängas, operationer ställas in och med det växande köer. För att få balans mellan behov och till gång till personalen behövs insatser på flera fronter. Den S-ledda regeringen har gjort massiva insatser för att få fler utbildade. I Västra Götalandsregionen behöver sjukvården mer pengar för att kunna anställa fler och höja lönerna, men också satsningar för att behålla och förstärka den resurs som kompetens och erfarenhet som vårdpersonalen utgör.

Att jobba i sjukvården är spännande och intressant. Det är utvecklande för den anställde och den insats som görs för andra människor kan inte överskattas. Men det är också mycket slitigt. Det kan vara stressigt, innehåller många arbetsuppgifter som sliter både fysiskt och psykiskt och tiden för återhämtning är ofta för kort. Det leder till att på tok för många duktiga människor slits ut i förtid. Många väljer att gå ner på deltid, med lägre lön och på sikt en sämre pension, andra blir sjukskrivna och ytterligare en grupp väljer att helt lämna vården för andra arbetsuppgifter. Det gäller inte minst anställda som blivit lite till åren komna. I samtliga fall är det beklagligt och tragiskt, såväl vad gäller den rent mänskliga aspekten av saken, som det resursslöseri som blir konsekvensen. Och att ersätta den förlorade kompetens som lång erfarenhet och rutin innebär är svårt. Regionen måste därför hitta vägar för att både ta tillvara nuvarande anställda på ett bättre sätt och locka fler till dessa viktiga jobb.

Vi socialdemokrater har i våra budgetar de senaste åren avsatt pengar och lagt en rad förslag för att höja lönerna och skapa bättre arbetsvillkor för vårdanställda. Det har vi kunnat göra tack vare de historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen skickat till Västra Götalandsregionen. Eftersom vi har varit i opposition under samma tid, och den M-ledda majoritet som styrt prioriterat annorlunda, har våra förslag inte omsatts i praktisk verklighet.

Men nu verkar ett av dem kunna förverkligas. Det handlar om att inrätta särskilda handledartjänster, där anställda med lång erfarenhet och stor klokskap får dela med sig av sina kunskaper till nyare anställda och studerande på praktik. Det är en win-win-situation: Personal orkar jobba kvar, nya får en bättre och tryggare väg in i jobbet och regionen får förstärkt kompetens.

Vi socialdemokrater är tacksamma över att Västra Götalandsregionens HR-avdelning ser möjligheterna i vårt förslag. Vi är också tacksamma över de pengar till detta som den S-ledda regeringen skickat till regionen. Nu hoppas vi att regionens borgerliga politiker ser potentialen i satsningen, och inte låter det gå politisk prestige i frågan, utan röstar för att genomföra vårt förslag.

Karin Engdahl (S)
facebook Twitter Email