Eftertanke och politisk samverkan är grundbultar i omställningen av vården

Regionens sjukhus är överbelastade och akutvården behöver föras närmare människorna. Genom en bred politisk överenskommelse kan vi skapa en tryggare och jämlik vård genom både mobila sjukvårdsteam och närakuter som ger behandling utifrån behov och inte plånbok. I det arbetet finns inte utrymme för moderata marknadsexperiment, skriver Jim Aleberg (S) och Håkan Linnarsson (S)

För oss socialdemokrater är den jämlika vården ett fundament. Vård ska ges utifrån behov, inte baserad på plånbok, var man bor eller vem man är. Vi är i många frågor villiga att söka breda lösningar och kompromissa, men när det gäller vård på lika villkor är vår inställning bergfast.

Därför gladdes vi åt den breda politiska överenskommelse som slöts i maj, om att gemensamt och omgående starta arbetet med att föra sjukvården i Västra Götalandsregionen närmare människorna. Principen är att ju oftare människor behöver en behandling, diagnos eller omvårdnad, desto närmare ska den vården finnas. Så ser det inte ut i dag – regionens sjukvård är mycket sjukhustung. Alltför mycket sjukvård som skulle kunna ges på vårdcentraler eller andra vårdinrättningar sker på de redan hårt tyngda sjukhusen, vilket leder till att människor får vänta onödigt, ibland orimligt, länge på vård.

En så stor omställning av sjukvården i Sveriges största region tar tid. Därför är det viktigt att de insatser som kan starta snabbt också gör det. Den kräver också långsiktigt tänkande, med breda politiska överenskommelser, för att inte ändrade förhållanden i samband med val ska ställa allt på ända.

Två mycket viktiga ben i den nära vården är mobila sjukvårdsteam och en ny akutvårdsform, ”närakuter” – den sistnämnda en vårdnivå med större resurser än jourcentralerna, och som kan ta patienter som har stort behov av snabb vård, men som ändå inte behöver den specialiserade sjukhusvården.

Den mobila sjukvården har införts eller är på gång i större delen av regionen. Det är mycket bra, inte minst eftersom all forskning visar att om människor kan vårdas i hemmets trygga vrå går tillfrisknandet snabbare. Men när det gäller ”närakuterna” är läget ett annat.

I överenskommelsen från i våras ingick att flera ”närakuter” skulle starta som pilotprojekt under våren, för att vårdnivån och behovet av den skulle kunna utvärderas inom rimlig tid. Hittills dock har bara en enda ”närakut” öppnats på försök, på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra.

För att få en rimlig bas för utvärdering av denna nya vårdnivå behöver den startas i regionens alla delar, eftersom förutsättningarna skiljer sig åt väsentligt i Västra Götalands olika delar. De förändringar som måste till i stora städer som Göteborg och Borås är inte detsamma som de förstärkningar som krävs i Dals Ed, Gullspång eller Svenljunga. Vi behöver veta vad som fungerar, och vad som inte gör det, innan vi sjösätter omställningen av vården på allvar.

Mot den bakgrunden la vi socialdemokrater i början av december förslag om att starta fyra nya pilotprojekt, spridda över hela regionen, Vi har väntat på initiativ från majoriteten, men inget har kommit. Vid årets sista möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen, den 19 december, sa den moderatledda majoriteten nej till vårt förslag. Istället beslutades om start till vården av en enda ”närakut”-pilot: norra Bohuslän (Tanum eller Strömstad. Vi har inget emot att invånare och turister i norra Bohuslän får en bättre vårdsituation, tvärtom, men patienterna i övriga delar av regionen behöver också lösningar, inte minst utifrån den ohållbara situation som råder vid akutmottagningarna på regionens sjukhus.

Den långsiktighet i beslutsfattandet och samverkan som den tagna överenskommelsen säger är nödvändig för att lyckas med omställningen. De resurser och kraft som finns måste användas på ett klokt sätt för att nå målet.

Då är det inte hållbart att, som den moderatledda majoriteten nu gör, lägga pengar, tid och kraft på en ideologiskt betingad utförsäljning av tandregleringen. Det är en verksamhet som är både kostnadseffektiv och mycket väl fungerande och som dessutom bedrivs med stort jämlikhetspatos och med principerna i den nära vården på första parkett. Ett sådant marknadsexperiment ökar inte jämlikheten i vården, det riskerar att skapa det motsatta.

Vi socialdemokrater vill ha en nära vård för alla invånare i Västra Götaland. Vår drivkraft är att en jämlik vård, att minska klyftor mellan stad och land och mellan fattig och rik, vårt fokus är en sjukvård som patienter känner sig trygga med och där personalen trivs och vill arbeta. För det krävs eftertanke och samarbete, inte jakt på billiga politiska poäng.

 

 Nicklas Lidstrom Womens Jersey

facebook Twitter Email