Den socialdemokratiskt ledda regeringen stärker cancervården och ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Ännu ett viktigt besked från den s-ledda regeringen om förslag att stärka cancervården med ytterligare 100 miljoner kronor och ambulanssjukvården med 100 miljoner kronor för 2021, med motsvarande belopp för 2022–2023. -Detta är en viktig satsning som innebär en förstärkning i VGR för att nå en jämlik och tillgänglig cancervård och ambulanssjukvård, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen som välkomnar beskedet.

Beskedet att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att cancervården och ambulanssjukvården behöver stärkas är ett viktigt besked för att uppnå jämlik vård. Detta beror framför allt på att även cancervården har påverkats under hanteringen av covid-19. Alltfler verksamheter rapporterar om minskat antal nydiagnostiserad cancer samt färre patienter som söker sig till hälso- och sjukvården med symtom som kan bero på cancer. Därför ser regeringen behov av att ytterligare stärka cancervården, inklusive insatser för tidig upptäckt som tex screening. I budgetpropositionen föreslår regeringen en satsning på 4 miljarder kronor 2021 respektive 2022 för att stärka regionernas arbete med att hantera den uppskjutna vården orsakad av covid-19. Dessa medel förväntas även komma cancervården till del.

Cancervården måste vara jämlik och tillgänglig för alla samt hålla en hög kvalitet oavsett var man bor. Tidig upptäckt av cancer ökar förutsättningarna för goda vård- och behandlingsresultat. Områden som särskilt ska prioriteras under 2021 är därför tidig upptäckt av cancer, tex screening av livmoderhals- tjock- och ändtarmscancer, barncancer och rehabilitering. Även verksamheterna vid regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av cancervård ska prioriteras.

– Det är glädjande att den s-ledda regeringen ser behovet av stora satsningar på hälso- och sjukvården- det är pengar som gör stor skillnad för våra invånare. Tack vare statsbidragen från den s-ledda regeringen gör att vi kan arbeta med de tillgänglighetsproblem som fanns redan innan pandemin och vi kommer göra allt vi kan för att pengarna används på ett klokt sätt, säger Helén Eliasson (S)

Satsningen på ambulanssjukvården kommer framför allt att fokusera på kompetensutveckling av ambulanspersonalen och anpassning av ambulanssjukvården till den planerade omställningen till den god och nära vård. Vidare behöver samordningen förbättras för att sjuktransporterna ska fungera effektivt.

-En förstärkt ambulanssjukvård medför även positiva effekter för akutsjukvården i vår region vilket är ett viktigt led i att korta köerna till akutsjukvården och ge patienter med akut vårdbehov en snabb och säker vård, säger Helén Eliasson (S)

facebook Twitter Email