Vårdens pengar ska gå till vård!

Socialdemokraternas förslag till budget för 2020 i Västra Götalandsregionen har tre enkla budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor. Därför satsar vi närmare 1,1 miljarder mera på sjukvården och dess personal, jämfört med det moderatledda regionstyret.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar i dag sitt budgetförslag för 2020 och plan för åren 2021–2022.

Sjukvården är – och skall vara – prioriterad. Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av moderatlett styre, som har lett till längre vårdköer, stressad personal och personalflykt, gigantiska ekonomiskt underskott i sjukhusvården och bristande förmåga att möta invånarnas krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ vård i hela regionen.

– År efter år under det moderatledda styret har sjukvårdens ekonomi utarmats. Det är effekterna av det vi ser i dag, med kännbara sparprogram. Visst har sjukhusen fått ökade resurser, men inte till basverksamheten. Och utan en gedigen bas riskerar allt att rasa, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och vice ordförande i regionstyrelsen.

Satsningar på den egna vården, framför den privata, minskade kostnader för hyrpersonal, bättre villkor för den egna personalen och en bättre organisation är vägen framåt, anser Socialdemokraterna.

– Vårdens pengar ska gå till vård! Vi vill satsa på den egna sjukvården och säger därför nej till nya marknadsexperiment och affärsområden i vården. Dessa är inte bara är kostsamma, de ökar också ojämlikheten i vården och det kan vi aldrig acceptera, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

En förutsättning för att sjukvården ska klara sitt uppdrag är tillgång till kvalificerad personal. Socialdemokraterna lägger därför drygt 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar. Det handlar om höjda grundlöner i sjukvården, ökad satsning på jämställda löner samt en extra låglönepott.

– Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare. Det är ett ansvar som förpliktigar. Vår uppgift som politiker är att se till att det ansvaret fullföljs. Vi ser inte att så sker i dag. Larmrapporterna från vårdpersonalen duggar tätt. I samtal och förhandlingar har de fackliga företrädarna fört fram sina viktigaste krav: Högre lön och bättre arbetsvillkor. De vill se lön för mödan, tid för återhämtning, fler kollegor med rätt kompetens och minskad arbetstyngd för att slippa bli sjuk av jobbet. Det är rimliga krav, säger Helen Eliasson (S)

I budgeten läggs heller inga sparbeting på sjukvården. Till skillnad från det moderatledda styret ges Socialdemokraterna full kompensation enligt SKL:s index, för förväntade ökade kostnader, t ex redan framförhandlade löneavtal. Det gör att satsningarna på höjda löner inte urholkas.

– Det finns en stor skiljelinje mellan oss och det moderatledda styret i regionen. Vi har tillit och tro på vår personal och våra verksamheter. Vi är fullt trygga att de klarar av att lösa många av de problem vi har i vården i dag, om de ges rimliga förutsättningar, säger Helén Eliasson (S)

 

Några punkter ur budgeten

Socialdemokraterna vill att:

 • Kartläggning görs för att säkerställa en jämlik vård, samt att det säkerställs att vården är lättillgänglig och erbjuds utan onödig väntan
 • Konkurrenskraftiga grundlöner och förbättrade villkor och arbetsmiljö för all sjukvårdspersonal ska vara prioriterade
 • Sjukvården blir oberoende av hyrpersonal
 • Tillgången till vårdplatser på sjukhusen följer behoven
 • Människor med stora vårdbehov ska garanteras en välfungerande och sammanhållen vård – tillgång till sjukvårdsteam med läkarmedverkan ska finnas tillgängliga under dygnets alla timmar
 • Ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 74 genomförs
 • Västra Götalandsregionen inför avgiftsfria besök hos sjuksköterska i primärvården för alla som är 65 år och äldre
 • Familjecentraler etableras i alla kommuner
 • Avgiftsfria besök för unga till läkare och psykolog på ungdomsmottagningar införs
 • Tandvården ska ingå i det nationella högkostnadsskyddet. Som ett första steg, och för att visa vägen, ska ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65 år i Västra Götaland införas
 • Tillgång till kollektivtrafik ska finnas i hela Västra Götaland och anpassas till såväl stadens som landsbygdens behov
 • Priset för barn och unga i kollektivtrafiken sänks och att den generella ungdomsrabatten återinförs
Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

S i VGR Budget 2020-2022

facebook Twitter Email