Stärk beredskapen inför kommande lågkonjunktur

Det behövs en starkare beredskap för att klara framtida konjunktursvängningar av allvarlig karaktär. I det arbetet bör Västra Götalandsregionen, inte minst mot bakgrund av sin storlek, ta en större och mer proaktiv roll. Det anser Socialdemokraterna i regionen, som i en motion förslår en plattform med kontinuerligt samarbete med näringslivet,samt att möjligheterna för en ekonomisk fond utreds.

Under 2008 slog finanskrisen och lågkonjunkturen till med full kraft. Västra Götalandsregionen var en av de hårdast drabbade i landet eftersom fordonsindustrin fick ett kritiskt läge. Fordonsindustrin var inte ensam om att drabbas. Krisen slog hårt mot flera branscher, vilket i sin tur drog med sig andra i fallet, till exempel handel, hotell- och restaurangnäringen med flera. Konsekvenserna krisen drabbade såväl svensk ekonomi som familjers ekonomier hårt, när cirka 145 000 varslades mellan september 2008 och juni 2009. Än i dag finns sviter kvar av krisen, med långtidsarbetslösa som kommer allt längre bort från arbetsmarknaden, trots de stora insatser som den S-ledda regeringen gjort efter 2014, liksom satsningar som skett i kommuner med hjälp av dessa statliga pengar. Två exempel på detta är Göteborg och Trollhättan, som båda haft exceptionell utveckling:

Genom ett tydligt och riktat arbete och insatser har Göteborg gått från att ha en arbetslöshet högre än riket till att ligga en dryg procentenhet under rikssnittet.

 

Saabs konkurs kom i kölvattnet av finanskrisen 2008-2009 och resulterade i att Trollhättan drabbades av rekordhög arbetslöshet. Genom tydliga och riktade satsningar, och med tydlig politisk vilja, är kommunen i dag nere på siffror som är lägre än innan finanskrisen och Saab-konkursen.

Konjunkturer svänger. Det är således inte fråga om om en lågkonjunktur kommer, utan när. Finanskrisen 2008-2009 visar att det behöver finnas en utarbetad regional plan som kan användas när ett allvarligt konjunkturläge inträffar. För att åstadkomma det behövs en bredare dialog mellan regionen och berörda aktörer, där arbetsmarknadens parter är viktiga för att på så sätt ha en tydlig struktur och beredskap för att sätta igång snabbt när krisen är framme. I en sådan krisberedskap skulle en arena för offentliga och privata verksamheter ha en stor
roll. Det samma gäller utbildningsinsatserna som kommer att behövas genom vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Västra Götalandsregionen bör i kraft av sin storlek ta en proaktiv roll för att kunna stärka invånarna i händelse av en finansiell- och arbetsmarknadsmässig kris, med en tydlig plan och beredskap, på samma sätt som de befintliga regionala planer som fokuserar på potentiella risker som brand, pandemi, olika slags störningar, översvämningar och väpnat angrepp.

”Det ekonomiska perspektivet fattas allt för ofta och måste förtydligas eftersom det har en stor påverkan på jämlikheten i regionen. Därför är det viktigt att ta fram en långsiktig plattform för kontinuerligt arbete med näringslivet vid konjunktursvängningar, samt individuella meritförteckningar.”, skriver Jim Aleberg (S), Alex Bergström (S) och Bijan Zainali i sin motion till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Motion om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar

Jim Aleberg (S)
Alex Bergström (S)
Bijan Zainali (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email