Sjukhusen ska jobba med vård – inte sparplaner!

Vården behöver en stabil och långsiktigt hållbar ekonomisk grund. Dess tid ska användas till att bedriva vård, inte upprätta sparplaner! Därför vill vi socialdemokrater öka vårdens budget med drygt en miljard nästa år, utöver full täckning för ökade kostnader. Därutöver satsar vi totalt 800 miljoner på höjda vårdlöner, skriver Helén Eliasson.

Pandemin har inneburit en extremt tuff tid. Alltför många har blivit sjuka, avlidit eller arbetat under oerhörda påfrestningar. Tack vare de stora satsningarna från den S-ledda regeringen och fantastiska medarbetare har sjukvården i Västra Götalandsregionen klarat av att ta hand om dem som drabbats. Det råder fortfarande tufft läge, men när nu allt fler blir vaccinerade kan samhället så smått gå tillbaka till det normala.

Men vi socialdemokrater vill inte tillbaka till det som var. Vi vill bygga något bättre.

Den S-ledda regeringen har skjutit till belopp till Västra Götalandsregionen i aldrig tidigare skådad omfattning, såväl före som under pandemin. För 2021 rör det sig om över 5 miljarder. Vi vet också att stöden kommer att fortsätta så länge vi har en S-ledd regering. Problemet är således främst inte tillgången på pengar, utan fördelningen av dem.

Den 8 juni ska budget för 2022 klubbas i regionfullmäktige. Den stora frågan är: Hur ska pengarna som den S-ledda regeringen skickat till vården och de skatter som invånarna betalat in användas? För oss socialdemokrater är svaret kristallklart: Vårdens pengar ska gå till vård!

Invånarnas bristande tillgång till vård måste åtgärdas. Köerna till vården var långa redan innan pandemin – till följd av den har de vuxit ytterligare. Grundorsaken är en kronisk underfinansiering av vården signerad regionens moderatledda styre.

Nu behövs en regional plan för att på allvar korta köer och öka tillgängligheten. Den ska innehålla satsningar på den egna vården och dess personal. Och den ska bygga på tilltro till förmågan och kunskapen hos vårdens anställda. Vårdens pengar måste komma vården och patienterna till del och det är människor med störst behov som ska prioriteras. I den frågan är den offentliga vården enda garanten att så sker. Privat vård kan vara ett komplement, men dyrköpta marknadslösningar är inte lösningen på vårdens problem. Tvärtom.

Vården behöver en stabil och långsiktigt hållbar ekonomisk grund. Dess tid ska användas till att bedriva vård, inte upprätta sparplaner!

Vården behöver en stabil och långsiktigt hållbar ekonomisk grund. Dess tid ska användas till att bedriva vård, inte upprätta sparplaner! Därför vill vi socialdemokrater öka vårdens budget med drygt en miljard nästa år, utöver full täckning för ökade kostnader.

En avgörande faktor är tillgången till personal. Därför innehåller vår budget även en kraftfull satsning på höjda löner, totalt 800 miljoner kronor. Vi vill därutöver ge personalen fler arbetskamrater, bättre scheman, ökat handlingsutrymme och minskad detaljstyrning.

Nu har vi en historisk möjlighet att bygga nytt och samtidigt åtgärda problem, både de som uppstått under pandemin och de som fanns redan innan. Vi ska inte tillbaka till det som var – vi ska bygga något bättre; ett Sverige och Västra Götaland med fokus på invånarnas bästa och där vi ställer upp för varandra.

facebook Twitter Email