”(S)eger för jämlik hälsa”

Efter flera initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen beslutade regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i dag att starta ett pilotprojekt för PSA-prov för män mellan 50 och 74, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer. "Det här är ett viktigt steg för att såväl bekämpa cancer som att öka jämlikheten i vården", kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i HSS.

Varje år får 1 700 män i Västra Götaland beskedet att de drabbats av prostatacancer. 400 män i regionen dör varje år av denna cancerform. Det är dubbelt så många jämfört med för 40 år sedan, och det är i dag den i särklass vanligaste cancersjukdomen hos män. Tre av fyra som avlider till följd av prostatacancer är över 70 år, ytterst få insjuknar före 50 års ålder. Den som drabbas har en besvärlig och långdragen sjukdom med försämrad livskvalitet och höga kostnader för sjukvården.

– Det handlar om ett stort lidande som kan begränsas, om cancern upptäcks i tid. Samtidigt är det en åtgärd som leder till minskade kostnader för sjukvården; ju tidigare en behandling kan sättas in, desto mindre insatser behövs, säger Håkan Linnarsson (S). 

Håkan Linnarsson (S)

Det sker redan i dag en ganska omfattande PSA-provtagning i regionen. Det handlar dels om personer som av läkare ses som misstänkta fall, men också i hög grad på egen begäran.

– Det är främst män med hög utbildning och god ekonomi som tar initiativ och låter testa sig. Det skapar en ojämlikhet i vården som vi som socialdemokrater inte kan acceptera, säger Håkan Linnarsson (S).

Vi socialdemokrater i Västra Götaland har en tradition av att gå före och visa vägen för nationella beslut. Vi har gjort det med barnsjukvården och med tandvård för unga. Nu gör vi det för att bekämpa prostatacancer.

Frågan om ett PSA-provtagningsprogram i VGR har diskuterats inom Socialdemokraterna under flera år.

– Vi inväntade Socialstyrelsens besked och hoppades på ett nationellt program. När det inte kom såg vi ingen anledning att vänta. Vi socialdemokrater i Västra Götaland har en tradition av att gå före och visa vägen för nationella beslut. Vi har gjort det med barnsjukvården och med tandvård för unga. Nu gör vi det för att bekämpa prostatacancer.

– Bedömningen från vår egen profession är att det PSA-test som finns kan minska dödligheten bland männen i regionen med omkring 35 procent. Det är skäl nog för oss, säger Håkan Linnarsson (S).

 

Fakta PSA-test:

PSA står för prostata-specifikt antigen och produceras i prostatan. Ett PSA-test mäter mängden PSA i blodet. PSA är ett viktigt protein i sädesvätskan och läcker under normala omständigheter endast marginellt till blodet, men vid sjukliga förändringar i prostatan ökar detta läckaget. Ett förhöjt värde av PSA kan indikera prostatacancer men kan också bero på annat än prostatacancer vilket gör att ett förhöjt PSA inte i sig självt avslöjar en prostatacancer. Förhöjt PSA-värde utgör dock startskott för prostatacancerutredning.
För kunna bota män med prostatacancer måste sjukdomen upptäckas innan den ger symptom. Sjukdomen har en lång fas då den är möjlig att upptäcka, innan den sprider sig och blir obotlig. Blodprovet PSA är en markör som ger möjlighet att diagnostisera små, icke symptomgivande tumörer. I detta skede kan sjukdomen vanligen botas med antingen operation eller strålbehandling.

Källa: Regionalt Cancercentrum Väst

facebook Twitter Email