S drev igenom en haverikommission kring Åmål

Det blir en haverikommission och extern granskning av alla turer kring Balderkliniken i Åmål. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregion fick en majoritet att stödja sitt förslag i regionstyrelsen i dag. "Det är viktigt för framtiden. Det som hände i Åmål får aldrig upprepas någon gång eller någonstans", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Det socialdemokratiska förslaget om en extern och oberoende granskning syftar till att se var felen begick och hur de ska kunna undvikas i framtiden.

– Det är viktigt att gå på djupet med en så allvarlig händelse. Det handlade om 12 000 människors vård och det handlar om att ingen invånare vare sig nu eller i framtiden ska behöva hamna i en situation där vården först ses som osäker och direkt farlig, för att sedan ställas helt utan vård, säger Helén Eliasson (S).

Ansvarsfrågan är också viktig att utreda, tycker hon.

– I en så stor och viktig verksamhet som Västra Götalandsregionen är måste det stå bortom allt tvivel vem som har ansvar och vem som ska göra vad. Vi som region har skyldighet och ansvar för att säkra god vård för invånarna. Det tycks råda delade meningar om det uppdraget inom regionledningen.

En oberoende granskning är nödvändig för att säkra en god och jämlik vård, anser Socialdemokraterna.

– Haveriet i Åmål visar på de risker som finns med dagens vårdvalssystem och vad den fria etableringsrätten innebär för invånare utanför de större städerna. Vårt krav på en haverikommission handlar dels om att utkräva ansvar för vad som skett i Åmål, men framförallt att se till att något liknande aldrig mer inträffar. Människors rätt till en god vård får inte vara en handelsvara. Och ansvaret för att tillgodose människors vård kan aldrig överlåtas åt marknadsaktörer, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)Initiativärende: Tillsättning av en haverikommission för att utreda processen kring Åmål

facebook Twitter Email