S avvaktar med regionbudget för 2021

”I den svåra tid som råder med anledning av pandemin måste politiken bidra med att underlätta för såväl verksamheter som invånare, såväl nu som för framtiden. Vad de ekonomiska konsekvenserna av corona-krisen blir är i dagsläget omöjligt att avgöra. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen avstår därför från att lägga något eget budgetförslag för 2021 nu. Istället avser vi att återkomma till hösten med de åtgärder vi vill se för såväl personal, vården som kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i stort.”, säger Helén Eliasson (S) oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Hela världen har snabbt försatts i en djup kris till följd av coronapandemin. Det är ett tufft läge för att rädda liv och klara sjukvården och det är tufft också på arbetsmarknaden och i näringslivet till följd av drastiskt sjunkande efterfrågan och med det varsel och permitteringar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort starka insatser, tillsammans med samarbetspartierna, för att i möjligaste mån överbrygga effekterna. Regioner och kommuner har fått garantier om att kostnader för vård och omsorg kopplade till coronaviruset kommer att ersättas. Redan har historiskt stora satsningar har gjorts – i dagsläget omkring 170 miljarder kronor – och mer kommer att göras. Som statsminister Stefan Löfven har uttryckt det: ”Brist på pengar får inte, ska inte och kommer inte vara ett hinder för att begränsa smittspridningen eller vårda sjuka.” Men ingen, någonstans, kan idag säger vad de samlade konsekvenserna blir av pandemin och den ekonomiska krisen.

I dag presenterar det grönblåa minoritetsstyret för Västra Götalandsregionen sitt förslag till budget för 2021. Socialdemokraterna har beslutat att inte lägga något budgetförslag i dagsläget, utan avvakta till hösten.

– Coronakrisen har inneburit en global konjunkturkollaps. De ekonomiska konsekvenserna riskerar att bli förödande. Hur hårt det kommer att slå mot Sverige och vår region, såväl kort- som långsiktigt, vet ingen i dagsläget. När osäkerheten är så stor finns risk att snarare öka oron än dämpa den med partipolitiska ekonomiska spekulationer. Det gäller även i Västra Götalandsregionen, säger Helén Eliasson (S).

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar i sin senaste rapport att osäkerheten är hög ”… och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken. Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget.”

Västra Götalandsregionen hade redan innan krisen en vårdskuld att hantera, med köer till viktiga operationer och behandlingar, såväl inom den somatiska som den psykiatriska vården, och behov av kraftiga förbättringar för personalen, både vad gäller löner och arbetsmiljö. Och därtill underskott för sjukhusen att hantera. Under rådande omständigheter har mycket vård satts på paus. Det betyder dock inte att sjuka människor blivit friskare under tiden, att personalens arbetsvillkor förbättrats eller att sjukhusens underskott minskat. Tvärtom. Det står därför bortom allt tvivel att här krävs satsningar och ett jättearbete för klara vårdskulden och värna personalen och deras arbetsmiljö. Det var en stor utmaning före krisen och den blir ännu större framöver. Därtill läggs nu också minskade skatteintäkter till följd av arbetslöshet, minskade inkomster för Västtrafik och regionens kulturinstitutioner och ökade utgifter för inhyrd personal.

– Stora insatser behöver göras i hälso- och sjukvården för att förbättra för såväl personal som patienter. Det behövs också investeringar för framtidens infrastruktur och regionala utveckling, men den spelplan vi hade för bara några månader sedan finns inte längre. Nu vet vi inte ens hur spelplanen ser ut; alla underlag vi har är baserade på gissningar, inte realiteter. Det kommer att behövas ta en rad både nödvändiga och tuffa beslut för att så många som möjligt ska skadas så lite som möjligt av krisen. För att kunna göra det rätt och på rimliga grunder måste vi ha bilden klar för oss, inte famla i det mörker vi nu befinner oss i.

– Det handlar också om ett ansvar och respekt för den demokratiska processen. I ett läge med reducerat antal ledamöter i regionfullmäktige och svårigheter att föra politiska diskussioner med medlemmar och invånare så är det bättre att avvakta med att lägga en budget, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email