Nu är tid för sammanhållning – inte politiska poänger

"Det är bara genom ett starkt samhälle, där vi håller ihop, som effekterna av coronavirusets konsekvenser kan begränsas, och minimera skadorna för liv och hälsa, på såväl kort som lång sikt. Vårt agerande – som politiker, sjukvårdspersonal, tjänste- och myndighetspersoner och, inte minst som invånare – de kommande månaderna är avgörande för utfallet.", skriver Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, och Johnny Magnusson (M), ordförande för regionstyrelsen, i en gemensam debattartikel.

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge till följd av den pandemi som orsakats av coronaviruset, Covid-19. Effekterna av viruset utgör ett allvarligt hot mot den svenska folkhälsan och det svenska samhället. I detta läge är det av yttersta vikt att vi alla hjälps åt, för att begränsa effekterna av viruset. Alla samhällsinstitutioner, näringsliv och var och en av oss måste hjälpas åt för att klara denna kris. Vi är i en situation där solidaritet måste vara ett honnörsord; att se till ett ”vi”, inte till ett ”jag”. Vi måste hålla ihop för att ta oss igenom detta på bästa sätt.

Det som ska styra landet rätt är inte politiska önskemål, utan expertisens råd. Politikens uppgift i dagsläget, oavsett nivå, är att fatta de beslut som krävs utifrån den yttersta expertisens råd. Det är inte tid för politiska poänger, det är tid för hårt arbete med en stor portion eftertanke.

Det är personalen i vården och omsorgen som vet hur sjuka ska vårdas, det är epidemiologer och forskare inom dess närliggande områden som bäst vet hur smittspridning begränsas och hur dess effekter blir så skonsamma som möjligt. Det är dessa människor vi har att lyssna till nu, inte självutnämnda ”experter” i sociala medier eller på tidningars ledarsidor.

Vår egen organisation i Västra Götalandsregionen har hittills fungerat mycket bra. Personal i alla led – såväl inom vården som i den övergripande organisationen – har agerat exemplariskt. Det är betryggande! Man hjälps åt, man stöttar, fördelar och samarbetar mellan och inom förvaltningar. Och kommunikationen till såväl allmänheten som till politiken och ledningen fungerar mycket väl. Vi vill ge er alla en eloge!

En viktig styrka vi har i regionen är att vi vet vilka resurser vi har på våra sjukhus i Västra Götalandsregionen, vi kan fördela utifrån behov och bedriva vården sammanhållen.

Vår uppgift inom politiken är att ha tillit till våra experter inom smittskydd, låta sjukvården få arbeta enligt uppdrag och ta vara på den goda samverkan som vi genom långsiktigt arbete har med regionen 49 kommuner.

I det läge vi nu befinner oss är det av yttersta vikt att inte störa de väl fungerande processer vi har i regionen. Vi har riktlinjer hur vi ska agera, vi har policys att följa. Vi har planer för hur vi ska hantera utbredd smitta. Vår uppgift inom politiken är att ha tillit till våra experter inom smittskydd, låta sjukvården få arbeta enligt uppdrag och ta vara på den goda samverkan som vi genom långsiktigt arbete har med regionen 49 kommuner. Kommunikationen ska fortsätta vara god och baserad på fakta och evidens. Det gäller såväl inom regionen som ut till allmänheten.

Styrkan i Västra Götalandsregionens organisation visar sig bland annat i att vi som politisk ledning ännu inte behövt låta krisledningsnämnden träda in för att fatta beslut. Beredskapen finns, nämnden hålls informerad och kan sättas i verket med mycket kort varsel, om och när den behövs.

Parallellt löper den nationella nivån, som utifrån vår ansvarsfördelning i landet ger regionala och lokala nivån rekommendationer. Vi har fullt förtroende för att såväl regeringen som myndigheter agerar utifrån ett samhällsnyttigt perspektiv och fattar de beslut som behöver tas, i rätt tid och i rätt ordning.

Vårt agerande – som politiker, sjukvårdspersonal, tjänste- och myndighetspersoner och, inte minst som invånare – de kommande månaderna är avgörande för utfallet.

Det är bara genom ett starkt samhälle, där vi håller ihop, som effekterna av coronavirusets konsekvenser kan begränsas, och minimera skadorna för liv och hälsa, på såväl kort som lång sikt. Vårt agerande – som politiker, sjukvårdspersonal, tjänste- och myndighetspersoner och, inte minst som invånare – de kommande månaderna är avgörande för utfallet.

Vi ser att det kommer krävas uppoffringar från oss alla. När vi kommit ur denna kris – för det kommer vi att göra – är det mycket som kommer att vara annorlunda. Det här är en situation vi aldrig tidigare varit i. Det kommer att komma en tid för utvärdering. Den tiden är inte nu.

Helén Eliasson (S)
Johnny Magnusson (M)
facebook Twitter Email