S i VGR och Västsverige

I Västsverige samarbetar de socialdemokratiska partidistrikten kring gemensamma regionala frågor.

Socialdemokraterna i Västsverige – partidistrikt i samverkan har funnits sedan 1998

Från starten vilade samverkan på tre ben.

  • Att vara ett partiorgan i relation till den då nybildade Västra Götalandsregionen.
  • Att vara en arena för samverkan kring studier och påverkan i partiorganisationen.
  • Att vara ett regionalt organ för partiets EU-verksamhet.

 

Sedan dess att samverkan bildades har det förflutit några år och förutsättningarna för samverkan har delvis förändrats. Västra Götalandsregionen är permanentad. Partistyrelsen har förändrat sitt arbetssätt kring EU, det inre partiarbetet är inte längre på samma sätt uppbyggt kring regionerna.

Under några år innebar det Västsvenska samarbetet att de fem distrikten i Västra Götaland samt Halland och Värmland hade kontinuerligt gemensamma representantskaps-, styrelsemöten och Beredningsutskott. Den 25 november 2017 delades det samarbetet upp i Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (S i VGR) och S i Västsverige.

S i VGR omfattar de fem partidistrikten i Västra Götalandsregionen – Skaraborg, Göteborg, Göteborgsområdet, Fyrbodal och Älvsborgs Södra – och organiseras och styrs via stadgar.

S i Västsverige omfattar de sju Västsvenska partidistrikten vars verksamhet hålls samman med hjälp av en samarbetspolicy som årligen kompletteras med en aktivitetsplan. Tillsammans arbetar de sju västsvenska partidistrikten med partiinterna frågor och samordning inför kongresser och politikutveckling.

Ordförande S i VGR

Vid höstmötet för Västsvenska representantskapet den 25 november 2017 togs nya stadgar fram för S i VGR. Där reglerades ordförandeskapet till att en ordförande för S i VGR utses på 4 år.  Styrelsen utser i samband med det konstituerande styrelsemötet, året efter allmänna val, denna ordförande.
Vid årsmötet 27 april 2019 ska första ordförande väljas på 4 år.

Ordförande fram till årsmötet är Jörgen Hellman

Jörgen Hellman (S)
E-post: jorgen.hellman@riksdagen.se

 

Politisk samordnare är Louise Åsenfors.

facebook Twitter Email