S i VGR och Västsverige

I Västsverige samarbetar de socialdemokratiska partidistrikten kring gemensamma regionala frågor.

Socialdemokraterna i Västsverige – partidistrikt i samverkan har funnits sedan 1995

Från starten vilade samverkan på tre ben.

  • Att vara ett partiorgan i relation till den då nybildade Västra Götalandsregionen.
  • Att vara en arena för samverkan kring studier och påverkan i partiorganisationen.
  • Att vara ett regionalt organ för partiets EU-verksamhet.

Sedan dess att samverkan bildades har det förflutit några år och förutsättningarna för samverkan har delvis förändrats. Västra Götalandsregionen är permanentad. Partistyrelsen har förändrat sitt arbetssätt kring EU, det inre partiarbetet är inte längre på samma sätt uppbyggt kring regionerna.

Under några år innebar det Västsvenska samarbetet att de fem distrikten i Västra Götaland samt Halland och Värmland hade kontinuerligt gemensamma representantskaps-, styrelsemöten och Beredningsutskott. Den 25 november 2017 delades det samarbetet upp i Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (S i VGR) och S i Västsverige.

S i VGR omfattar de fem partidistrikten i Västra Götalandsregionen – Skaraborg, Göteborg, Göteborgsområdet, Fyrbodal och Älvsborgs Södra – och organiseras och styrs via stadgar.

Ändamålet är:

  • att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna.
  • att vara partiets regionala organisation i Västra Götalandsregionens område för anslutna partidistrikt.
  • att på grundval av gemensamma program, policybeslut och politiska frågor leda och samordna partiets arbete inom ramen för Socialdemokraternas politik i Västra Götalandsregionen.
  • att nominera till uppdrag för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser, bolag, stiftelser och övriga gemensamma organ.
  • att leda och samordna den regionala, fackligt/politiska, studie- och organisationsverksamheten i Västra Götalandsområdet.


Ordförande för S i VGR

Gunilla Carlsson (S)

Politisk samordnare är Kajsa Ezelius

Styrelsen

facebook Twitter Email