Vi satsar för en nära, trygg och tillgänglig vård

Höstens val är en folkomröstning om välfärden. Det socialdemokratiska alternativet är att göra stora investeringar för en trygg vård med hög kvalitet i hela landet. Det ställs mot skattesänkningar och privatiseringar som splittrar och försämrar vården.

Sjukvården står mitt i en stor omställning och modernisering. Ny teknik och nya banbrytande behandlingar förkortar ständigt listan över dödliga diagnoser och vi lever allt längre. Det är en oerhört positiv utveckling som visar att svensk sjukvård i många avseenden håller världsklass.

Sjukvården står mitt i en stor omställning. Ny teknik och medicinska framsteg förkortar ständigt listan över dödliga diagnoser och vi lever allt längre. Patienter ställer, med rätta, också högre krav på att slippa vänta timtals på akuten eller i telefonkö. För att möta detta krävs att vården kommer närmare oss som patienter och anhöriga. Den S-ledda regeringen har under mandatperioden satsat 13 miljarder på kortare vårdköer, tryggare och mer jämlik vård, förbättrade villkor för personal och utbyggda vårdutbildningar. Tyvärr har den moderatledda ledningen i Västra Götalandsregionen (VGR) valt att inte låta pengarna komma patienter, personal och vård till del som de borde. Istället för att bli bättre har det för många blivit svårare att komma i kontakt med vården i VGR. Så ska vi inte ha det.

Vi vill växla upp takten i arbetet för att öka tillgängligheten till vården. Den vård människor behöver ofta ska finnas nära och nära till hands.

Digitaliseringen skapar stora möjligheter att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna. Det är en utveckling som kan effektivisera sjukvården. Den kan aldrig ersätta direkt kontakt med vårdpersonalen, men är ett viktigt komplement. Vi vill därför stärka vårdens digitalisering genom en nationell satsning på 300 miljoner till 1177 Vårdguiden. Vi vill se den som en portal för digital vård med kontinuitet, möjlighet till tidsbokning, rådgivning och hänvisning.

Den högkvalificerade specialistsjukvården har utvecklats och ska fortsätta att utvecklas. Men även den nära vården måste utvecklas. Vi socialdemokrater vill därför göra en storsatsning på primärvården, på vårdcentraler och mobila vårdteam. Vi gör nu ett nationellt och gemensamt handslag om en tremiljardsatsning för att påskynda omställningen till en mer nära vård i hela landet. Två miljarder investeras från nationellt håll och en miljard kommer regioner och landsting skjuta till, till fler anställda, ökade öppettider och bredare kompetens på vårdcentraler. I VGR vill vi också se en utveckling med hembesök hos barn, äldre och multisjuka.

Vi vill dessutom göra riktade satsningar för att korta vårdköerna utifrån regioners och landstings specifika behov och för de diagnoser där problemet med köer är störst. Hälften av dem som väntar på vård idag gör det till öron/näsa/hals, ögon och ortopedi. 500 nya miljoner satsas från statligt håll med tydliga krav på motprestation från berörda landsting och regioner. Här ställs särskilda krav på VGR, som efter fyra år med moderatlett styre står för en fjärdedel av ökningen av vårdköerna, men bara en sjättedel av invånarantalet i landet.

På lång sikt vill vi att alla patienter får en plan efter sitt första besök, där tider och kontakter finns inbokade och att den ovissa väntan därmed helt försvinner. Vi kallar detta för patientkontrakt. Det innebär en trygg vård i tid med kontinuitet, tillit och delaktighet. Varje satsning som görs på sjukvården står och faller med tillgången på kvalificerad personal. Därför kan vi inte tumma på personalsatsningarna – de är avgörande. I VGR har vi socialdemokrater lagt ett budgetförslag med särskilda lönesatsningar och bättre villkor för vårdpersonalen på över en halv miljard kronor. Det sa den moderatledda regionmajoriteten nej till. Men vi ger inte upp – våra krav på högre löner och bättre villkor för vårdpersonalen kvarstår. Det är långt mycket viktigare än sänkta skatter för dem som redan har det bra.

 

Helen Eliasson (S)

Håkan Linnarsson (S)
 Stephone Anthony Authentic Jersey

facebook Twitter Email