Välkommen satsning för kortare vårdköer

Oavsett var i landet man bor ska man kunna får vård i tid. Svensk sjukvård är kvalitetsmässigt i världsklass, men väntetiderna till besök och behandling är för långa. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen välkomnar därför dagens besked från socialminister Lena Hallengren (S) om tillsättandet av en delegation för ökad tillgänglighet i den svenska hälso- och sjukvården.

Delegationen ska ledas av Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR.

I uppdraget ingår att:
• stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
• stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
• stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård,
• utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
• utreda en utökad vårdgaranti, och
• vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden

Delredovisning ska ske senast den 30 juni 2021 och slutredovisning göras senast den 15 maj 2022.

Beskedet välkomnas av Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen:

Helen Eliasson (S)

– Att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården är en viktig och grundläggande fråga för oss socialdemokrater. De problem med köer och ojämlik vård som fanns före pandemin har inte försvunnit; de har tvärtom ökat. Jag välkomnar därför beskedet i dag från socialminister Lena Hallengren (S) om att göra ytterligare förstärkningar för ökad tillgänglighet och ge invånarna i såväl stad som på landsbygd en god, kvalitetssäkrad och jämlik vård som också ges i tid. Och jag har stort förtroende för Gunilla Carlssons förmåga att leda delegationen. Hon har hög medicinsk kompetens och har via sitt tidigare arbete, med bland annat standardiserade vårdförlopp, visat prov på en gedigen förståelse för såväl patienters behov som professionens möjligheter”, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.

Regeringens pressmeddelande

facebook Twitter Email