Se till den som liten är

"Vi vill att Västra Götalandsregionen ska gå före och visa vägen för hur svenska myndigheter och organisationer kan samarbeta för barnens bästa och uppfylla barnkonventionens mål och artiklar." Det skriver regionråden Karin Engdahl (S) och Lena Hult (S) i sin debattartikel, om deras motion till regionfullmäktige om att införa ett regionalt barnrättsråd.

Det har hunnit gå 28 år sedan Sverige skrev under att följa FN:s barnkonvention. Trots att mycket har blivit bättre för våra yngsta – i Sverige liksom i hela världen – återstår ännu en hel del att lösa, även här på hemmaplan. Och det tycks som att det krävs bindande krav för att nå hela vägen. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat att införa barnkonventionen som lag från och med nästa år.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, där dessa fyra utgör hörnstenar:

* Alla barn har samma rättigheter och värde
* Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
* Alla barn har rätt till liv och utveckling
* Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Lagtexter är en sak – efterlevnad en annan. Det krävs att vi spottar i nävarna och tar tag i det här på allvar redan nu. Vi vill att Västra Götalandsregionen ska gå före och visa vägen för hur svenska myndigheter och organisationer kan samarbeta för barnens bästa och uppfylla barnkonventionens mål och artiklar.

I en motion till regionfullmäktige har vi föreslagit att regionen inrättar ett regionalt barnrättsforum. Syftet med ett sådant forum är att ge stöd och samordna utveckling av strategier kring hur barnkonventionen ska tillämpas i praktiken. Det finns redan i dag goda exempel i Västra Götalandsregionen, i arbetet att följa barnkonventionen: Webbaserad utbildning kring konventionens innehåll och mål, kultursatsningar och hälsostrategier med mera. Men det behövs mer – och fler. Vi ser det som nödvändigt att samla alla goda krafter i regionen under ett och samma ”tak” för att nå hela vägen. Alla instanser – skolan, vården, kulturen, förenings- och näringsliv etcetera – behöver samlas och samarbeta för att på allvar nå målet: Att se till den som liten är.

Att ge barnen en röst i samhället, att ta verkligt politiskt och konkret ansvar för att utveckla våra yngsta medborgares rättigheter och möjligheter, är en av de viktigast insatser vi kan göra för framtiden. Varje unge räknas. Varje tonåring som lämnar skolan med ofullständiga betyg är ett misslyckande för hela samhället. Unga med både fysiska och psykiska hinder måste ges rätt verktyg för ett fullgott liv utifrån deras förutsättningar. Barn och tonåringar ska få utvecklas både själsligt och fysiskt, såväl i skolan som på fritiden. Det är vår uppgift som samhällsaktörer, politiker och tjänstemän att samarbeta för det ska bli verklighet.

Barnen är vår framtid och grunden för framtiden är det vi gör här och nu.

Karin Engdahl (S)
Lena Hult (S)

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email