Jämlik hälsa och klimat i fokus när nordiska vänregioner möts

Hur kan Østfold, Nordjylland och Västra Götalandsregionen samarbeta för att stärka den jämlika hälsan för människorna i respektive region? Det är en av de frågor som står på agendan när det i nästa vecka är dags för ett nytt vänregionmöte, denna gång i danska Mors. "Jag ser fram emot intressanta rön och bra diskussioner som vi i Västra Götalandsregionen kan ha stor nytta av. Det är tveklöst så att tillgången till vård behöver stärkas för människor i vår region, inte minst för dem utanför de större städerna", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och en av de sex svenska regionpolitiker som deltar.

 

 

De tre regionerna ansvarar för sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen för nästan 2,6 miljoner människor. De är också arbetsgivare för totalt drygt 67 000 personer. Västra Götalandsregionen är ojämförligt störst med närmare 1,7 miljoner invånare och cirka 55 000 anställda. Och det är alla dessa människors väl och ve som står i fokus när representanter för de tre regionerna möt i Mors på Nordjylland 14-16 augusti. Det är ett samarbete som pågått sedan 1949 och i dess nuvarande form sedan 2001. 

Tillsammans kan vi uträtta mera, inte minst genom att
få en starkare röst gentemot såväl våra egna regeringar som EU

Även om storleken skiljer mellan de tre regionerna finns det ändå mycket som är gemensamt. Förutom att de gränsar till varandra är det tre regionen med blandad geografi – lands- och glesbygd, skärgård och större och mindre städer – och med en demografi som ser likartad ut. Närheten till varandra gör också att de till vissa delar har en gemensam arbetsmarknad, med pendlare till och från alla tre regionerna, inte minst inom sjukvården. Inte heller klimatet och miljöförstöring – två andra viktiga fokusområden – håller sig inom region- eller landsgränserna.

– Ensam är sällan stark och det gäller även de regionala frågorna. Tillsammans kan vi uträtta mera, inte minst genom att få en starkare röst gentemot såväl våra egna regeringar som EU, säger Helén Eliasson (S).

Jämlik hälsa i fokus
Vid årets träff sätts särskilt fokus vid jämlik hälsa. Alla tre regionerna har måldokument för att nå dit, men har lyckats olika väl att nå dit. Västra Götalandsregionen är lite i strykklass i denna fråga, anser Helén Eliasson.

Helen Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna.

– De senaste åren har vi sett en tydlig försämring i regionen. Tillgången till vård har ökat för resursstarka grupper i de större städerna, men försämrats för andra. Det gäller särskilt primärvården i mindre städer och landsbygden, trots att vi har en överenskommelse om en utveckling mot en mer nära vård. Ett tydligt exempel är Åmål, där Närhälsan stängdes och den enda kvarvarande privata vårdcentralen inte klarade sitt uppdrag, varpå 12 000 patienter hamnade i kläm. Ett annat är sjukhuset i Skene, där vi socialdemokrater satsade på upprustning för utveckling medan det moderatledda styret gått mot avveckling.

Förbättrade samarbeten
Den gränsöverskridande vården är för Västra Götaland särskilt viktig i norra Bohuslän, där många har närmare till Kalnes sjukhus i Østfold än till NU-sjukvården i Fyrbodal. Rörelsen över gränsen är stor, både vad gäller patienter och personal.

– Det är ett samarbete vi har utvecklat, men som behöver förstärkas. När det gäller Nordjylland och samarbetet med Fredrikshamn och Ålborg behöver vi också ha ett mer samlat grepp vad gäller sjukvården, säger Helén Eliasson.

De allt längre köerna till specialistsjukvården i Västra Götaland är ett orosmoln som överskuggar allt annat, menar hon.

– Vår huvuduppgift som regionföreträdare är att ge våra invånare vård efter behov. I dag ser jag inte att Västra Götalandsregionen klarar det uppdraget. Snarare går utvecklingen mot det motsatta. Det är en nedåtgående spiral som måste brytas, säger Helén Eliasson (S).

Nordisk modell för upphandling
Utöver hälso- och sjukvård står också arbete för att fler unga ska fullfölja sina studier på agendan. Även samverkan inom miljö- och klimatområdet ska diskuteras. Västerhavsveckan, som pågår just nu, är ett av de samarbeten som kommit till genom vänregionsamverkan. Ett annat pågående projekt är att hitta gemensamma lösningar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan via så kallad Scope 3, den ”indirekta” – att vid upphandling, köp av transporter och i kontrakten med underleverantörer ställa ökade miljökrav.

Klimat- och miljöfrågorna måste ha hög prioritet. Klarar vi inte av att lösa de frågorna nu kommer vi att få betydligt större problem i framtiden.

Projektet är i sin slutfas och kommer bland annat att utmynna i en satsning på en nordisk inköpsmodell för plastprodukter i hälso- och sjukvården, samt förbättrade gemensamma klimatstrategier.

– Klimat- och miljöfrågorna måste ha hög prioritet. Klarar vi inte av att lösa de frågorna nu kommer vi att få betydligt större problem i framtiden. Här är samverkan över såväl regions- som stats- och kontinentsgränser avgörande. Utsläpp i hav och luft stannar inte ”hemma”, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email