Inga svar från M-minoriteten kring zonsystemets oklarheter

”Det är beklagligt att konstatera att den styrande M-minoriteten väljer att inte söka ett brett stöd i en så viktig fråga som det nya zonsystemet i kollektivtrafiken. Vi förväntade oss svar på en rad viktiga frågor, men några sådana kommer inte”, kommenterar Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan M-minoriteten vid dagens möte med representanter för regionens kommunalförbund gjort klart att liggande förslag inte kommer att förändras innan det tas upp i regionfullmäktige igen.

Vid förra veckans regionfullmäktige fick S tillsammans med V igenom en återremiss av förslaget till nytt zonsystem för kollektivtrafiken. Det socialdemokratiska yrkandet grundade sig på otydligheter i förslaget och ett antal frågor som behöver svar innan ett beslut kan tas:

  • Hur ska kommunernas möjlighet att göra tillköp och att fortsatt kunna subventionera periodkorten för sina invånare hanteras?
  • Hur kommer detta att påverka ekonomin för Västtrafik?
  • Hur kommer eventuella framtida höjningar av taxan i regionens tätorter påverka resandeströmmar och tillgänglighet?

Socialdemokraterna ser inte heller rimligheten i att invånarna i regionens två största städer, Göteborg och Borås, ska behöva få ett dyrare resande på grund av ett nytt biljettsystem. Partiet vill också att frågan om vilka kommuner som ska ingå i zon A, Göteborg, bör tittas på igen, för att underlätta för de många pendlarna i Göteborgs närområde.

– Vi är bekymrade över den fördyring som det nya zonsystemet kommer att innebära för stora grupper. Regionens egna beräkningar visar att införande av ny zonindelning under en övergångsperiod kan innebära förändrade resmönster hos resenärerna, vilket innebär en risk för intäktsbortfall upp till cirka 150 miljoner kronor, vilket visar på vikten att vi hade fått svar på våra frågor, säger Helén Eliasson (S).

Men det kommer inte att bli några svar, vare sig för Socialdemokraterna eller de berörda kommunerna, som ville se en ny remissrunda. Den M-ledda minoriteten väljer att gå fram med ett oförändrat förslag, med stöd av SD.

– I en så viktig fråga som en ny zonstruktur för Västtrafik så hade vi önskat att en bred majoritet stod bakom förslaget och det är olyckligt att den M-ledda minoriteten nu väljer att med stöd av SD gå fram med förslaget. Det lägger inte grunden för ett gott samarbete under den kommande mandatperioden, säger Helén Eliasson (S).

 

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email