En historisk satsning på personal i S-budgeten

En halv miljard till höjda löner i vården, en extra låglönesatsning på 70 miljoner kronor, utglesning av helgtjänstgöring och insatser för bättre arbetsmiljö – det är några av de viktigaste kraven Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen för fram i sin budget för 2018 och plan för kommande år.

Västra Götalandsregionen (VGR) är arbetsgivare för drygt 42 000 vårdanställda och ytterligare omkring 11 000 personer i andra verksamheter. Det gör regionen till en av landets största arbetsgivare.

– Det är ett ansvar som förpliktigar. Vår uppgift som politiker är att se till att det ansvaret fullföljs. Vi ser inte att så sker i dag, säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i VGR och vice ordförande i regionstyrelsen.

Larmrapporterna från vårdpersonalen har duggat tätt. I samtal och förhandlingar har de fackliga företrädarna fört fram sina viktigaste krav: Högre lön och bättre arbetsvillkor. De vill se lön för mödan, tid för återhämtning, fler kollegor med rätt kompetens och minskad arbetstyngd för att slippa bli sjuk av jobbet.

Redan i budget för 2017 gjorde S i VGR en satsning på en kvarts miljard, 250 miljoner, för att höja vårdlönerna. Nu tas ett ännu större kliv: På två år vill partiet satsa en halv miljard – 300 miljoner nästa år och 200 miljoner 2019 – på höjda löner för sjukvårdsanställda. Därutöver görs en låglönesatsning på 70 miljoner kronor.

– Vi socialdemokrater anser att alla människor ska ha en lön som går att leva på, och vi ser att vi har grupper som har halkat efter rejält, säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, med ansvar för personalpolitiska frågor.

En grundpelare i den svenska modellen är att löner görs upp i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Det är där löner, ob-tillägg och arbetets villkor ska slås fast.

– Men som arbetsgivare kan vi ge bättre eller sämre förutsättningar för vettiga förhandlingar. Det är det vi nu vill ge, säger Karin Engdahl (S), som gärna vill se att anställda med kvälls-, natt- och helgtjänstgöring premieras i lönediskussionerna.

Socialdemokraterna vill också se fler anställda i vården, och anställda med rätt kompetens. Personalomsättningen är hög och sjukskrivningarna likaså. Genom att öka antalet anställda i sjukhusens egna bemanningspooler ges bättre möjligheter att på varje sjukhus täcka upp vid sjukdom, semester eller arbetstoppar. Det skulle dessutom minska de höga kostnaderna för inhyrd ”stafett”-personal.

Partiet vill också renodla vårdjobben, genom att öka andelen servicepersonal, och på så vis ge anställda med vårdkompetens tid att göra det de i första hand är anställda för, nämligen att vårda. Parallellt ställs också krav på minskad administration och minskad detaljstyrning. I budgeten läggs heller inga sparbeting på sjukvården. Istället ges full kompensation enligt SKL:s index, för förväntade ökade kostnader, t ex redan framförhandlade löneavtal. Det gör att satsningarna på höjda löner inte urholkas.

– Det finns en stor skiljelinje mellan oss och den moderatledda majoriteten i regionen. Vi har tillit och tro på vår personal och våra verksamheter. Vi är fullt trygga att de klarar av att lösa många av de problem vi har i vården i dag, om de ges rimliga förutsättningar.

– Dessa satsningar kan vi göra främst tack vare att fler är i jobb och skatteintäkterna ökat, samt de många hundratals miljoner som den S-ledda regeringen tillfört – och kommer att tillföra – Västra Götaland i form av nya statsbidrag. Genom att låta dessa pengar komma personal och verksamhet till del, istället för att samlas på hög, går det att göra stora förbättringar, säger Helen Eliasson (S).

 

 

Socialdemokraternas budget för 2018 och plan för 2019-2020 i Västra Götalandsregionen Tuukka Rask Womens Jersey

facebook Twitter Email