Du ska kunna lita på sjukvården!

Du ska kunna lita på sjukvården! Det är tema för de aktiviteter kring den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken i Västra Götaland som under helgen kommer att hållas runt om i regionen.

Regionpolitiken kan ibland upplevas som svår. Den faller ofta mellan de nationella och de kommunala stolarna. Samtidigt befinner sig sjukvården ständigt i topp när väljare rangordnar viktiga frågor. Och sjukvården är regionens största och viktigaste fråga.

För Socialdemokraterna står vård, hälsa och omsorg om alla människor ständigt överst på agendan. En god och jämlik hälso- och sjukvård är grunden för ett rättvist och tryggt samhälle.

Du ska kunna lita på sjukvården!, är vårt honnörsord. Den hälso- och sjukvård vi har i Västra Götalandsregionen är fantastisk på många sätt. Den medicinska kvaliteten är hög och kompetensen hos personalen likaså. Men det finns också problem och orsaken till dem finns bland annat i hur sjukvården styrs och leds. Vi vill att sjukvården ska organiseras så att de som jobbar där får ökade möjligheter att påverka såväl vården som sina arbetsplatser.

Sjuka ska inte vårdas i korridorer! Det borde vara självklart, men bristen på resurser på sjukhusen har lett till såväl överbeläggningar som att hela avdelningar har stängts. Genom att jobba strategiskt, och vara förutseende kan fler vårdplatser skapas och överbeläggningar motverkas. Det gynnar både patienter och personal! Vi vill ha en vårdplatsstrategi som syftar till att överbrygga upp- och nedgångar i behoven. Tyvärr säger den moderatledda majoriteten nej till detta.

Den som är sjuk ska få vård i tid! Det är inte rimligt att människor ska behöva vänta i månader, ibland år, på att få komma till en läkare. Med en ledning som ger rätt verktyg och tillräckliga resurser till vården är det möjligt att kapa köerna. Vårdgarantin säger att den som behöver specialistvård inte ska behöva vänta i mer än 90 dagar. Så ser det inte ut i regionen. Sedan den M-ledda majoriteten tillträdde har antalet som väntat mer än 90 dagar på ett första besök hos specialistläkare ökat med omkring 6 000 och antalet som väntar på en första behandling eller operation har mer än fördubblats på tre år. Det är inte okej att Västra Götalandsregionen själv står för mer än en tredjedel av ökningen i landet när det gäller väntetider till ett första besök hos läkare. Vi socialdemokrater har lagt många förslag för att motverka köer och öka tillgängligheten. Ett av dem är ”En patient – en väg in” – ett patientkansli, där tider och platser fördelas utifrån vem som bäst behöver vård, inte utifrån var denne bor.
Det är heller inte okej att vår region är ”sämst i klassen” när det gäller väntetider på akuten. Här krävs ökade resurser till sjukhusen, parallellt med att flytta vården närmare patienterna, så att den som med rätt insatser kan vårdas i hemmets trygga vrå, istället för på en akutmottagning eller sjukhus, ska kunna göra det.

Pengarna ska ut till verksamheterna! Regionen gör rekordöverskott – 1,6 miljarder 2016 och runt miljarden 2017. Det är i huvudsak tack vare kraftigt ökade statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen, samt att såväl landet som Västra Götaland har en stark tillväxt. Men pengarna kommer inte sjukvården till del så som de borde. Den moderatledda majoriteten väljer att samla sjukvårdens resurser centralt, Socialdemokraterna i regionen vill föra ut pengar till sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Vi gör det därför att vi har förtroende för den kunskap som proffsen ute i verksamheterna har. Vi litar på att de vet hur vård ska bedrivas på bästa sätt för att gynna såväl patienter som personal och verksamheten. Vi vill också nollställa sjukhusens underskott, för att de ska få starta 2018 utan krav på ännu mer besparingar och neddragningar.

Vi ska ha arbetsplatser där människor trivs och vill jobba kvar! Det gäller inte minst i sjukvården, som står sig slätt utan sin personal. Vi ska ha friska arbetsplatser, med god arbetsmiljö och hållbara villkor och vi socialdemokrater vill att grundlöner ska höjas och bli konkurrenskraftiga, så att de som redan jobbar i vården vill stanna kvar och att fler söker sig till sjukvården i Västra Götaland. Heltid ska vara norm och personalen ska få ökat inflytande på sin arbetsplats. Vi socialdemokrater vill också se förändring av arbetsuppgifterna, såväl innehåll som fördelning, så att vårdpersonalen i högre grad än idag kan ägna sig åt det de är proffs på, nämligen att ge vård.

 

facebook Twitter Email