Det behövs insatser för att värna HBTQ-personer

"Vi socialdemokrater vill se ett samhälle som respekterar och ger plats för alla människors kärlek. De ekonomiska-, sociala- och kulturella hindren för människornas frigörelse måste rivas. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader och ojämlikhet, och utan rasism och homo- och transfobi. Kort sagt: ett samhälle utan fördomar och diskriminering.", skriver Louise Åsenfors (S) och Alex Bergström (S), med anledning av den rapport de tagit fram kring HBTQ-personers situation i Västra Götalandsregionen och som visar att det behövs ytterligare insatser för att bli en inkluderande region.

”För mig har det handlat om liv eller död om jag blivit kallad ’han’ när jag äntligen är en ’hon /…/Jag känner att jag inte har något att dölja längre. Jag är den jag är! Det är inget skamligt i det.”

Så säger Susanne, som i 30 år levde i en mans kropp.

Vi vet att HBTQ-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra och mår därför sämre. Vi vet att unga HBTQ-personer är särskilt drabbade när det kommer till psykisk ohälsa. Det gäller såväl i Sverige som i andra länder. Unga HBTQ-personer har ofta erfarenhet av att hemlighålla sina funderingar och identiteter, av rädsla för att bli utsatta för diskriminering och våld. Det är därför livsviktigt att skolan och samhället tar ett särskilt ansvar för dessa frågor. Behovet av trygga platser, där man kan träffa andra i liknande situation och där alla får vara sig själva, är centralt.

Socialstyrelsen är tydlig och ger uppdraget: ”Du som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om HBTQ-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser.”

Hur arbetar då Västra Götalandsregionen (VGR) när det kommer till HBTQ-frågor? Vi socialdemokrater i VGR har tagit fram en rapport med nedslag i olika verksamheter.  Frågeställningen var om regionens verksamheter ser individen i sina verksamheter, eller om strukturen gör att normkritiskt förhållningssätt svår att nå. Resultatet visar att det finns en hel del att göra. Med ökade satsningar på att stärka kompetensen och medvetenheten bland regionens anställda om könsmångfald kan fler känna sig inkluderade.

Vi socialdemokrater vill därför att VGR tar fram ett handlingsprogram för HBTQ-frågor som ska följas av samtliga verksamheter i regionen. Det ska utgöra en del i styrningen av regionens verksamheter, samt dess samarbetsorganisationer. Det behövs ett förstärkt värdegrundsarbete för att motverka kunskapsbrist och normativt bemötande och förbättrat hälsoarbete, inte minst vad gäller elevhälsan på regionens alla utbildningar. Genom detta tydliggörs kravet på att alla människor ska kunna känna sig välkomna och trygga i vår region. Ett inkluderande samhälle kräver bredare normer för vad som är tillåtet och acceptabelt, så länge det baseras på lika värde, respekt och samtycke.

Vi socialdemokrater vill se ett samhälle som respekterar och ger plats för alla människors kärlek. De ekonomiska-, sociala- och kulturella hindren för människornas frigörelse måste rivas. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader och ojämlikhet, och utan rasism och homo- och transfobi. Kort sagt: ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Louise Åsenfors (S)
Alex Bergström (S)

 

 

 

 

 

 

Rapporten hittar du här

 

facebook Twitter Email