Den psykiska hälsan måste prioriteras

"Vi välkomnar S-ledda regeringens beslut att ge Västra Götalandsregionen 171 miljoner kronor till extra satsningar på psykisk hälsa. Nu gäller det att använda pengarna rätt, så att de verkligen kommer dem till del som är i störst behov. " Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen, sedan styrelsen idag valde att fatta beslut om medlen för 2019. Men utan tydliga majoritetsstyren i vare sig riksdag eller regionen riskerar satsningar gå om intet, befarar Socialdemokraterna.

Den psykiska ohälsan är fortsatt hög både bland barn, unga och vuxna. Det behövs ökad tillgång till snabba insatser så att människor som behöver stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag, anser Socialdemokraterna.

– Den S-ledda regeringen har under mandatperioden prioriterat frågan och skickat pengar till Västra Götalandsregionen. Men regionens M-styre har inte förmått nå ens sina egna uppsatta mål, än mindre möta människors behov, säger Jim Aleberg (S).

Pengarna kommer delvis att användas till primärvården och de elva vårdcentraler som deltar i pilotprojektet för barn och ungas psykiska hälsa. Resultatet av projektet hittills är 6 500 fler vårdkontakter under första halvåret 2018 jämfört med samma period förra året (9 000 respektive 2 500 vårdkontakter). Under 2019 planeras för satsningar på utbildning och kompetenshöjande insatser, samt utvecklingsinsatser inom vuxenpsykiatri. En del medel kommer även att gå till ett fortsatt utvecklingsarbete för ungdomsmottagningarna samt strukturellt arbete och pilotverksamhet kring deras roll i första linjen.

– Det här måste ske genom att elevhälsa och vårdcentraler samverkar. Vi socialdemokrater har länge påpekat vikten av att se helheten inom barn- och ungdomspsykiatrin, inklusive den kommunala nivån, där skolhälsovården är en mycket viktig del, säger Kerstin Brunnström (S), vice ordförande i psykiatriberedningen.

Hon ser satsningarna som viktiga för att sänka trösklarna till vården och underlätta för människor att söka hjälp.

– Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Vägen in i vården måste därför vara så enkel och smidig som möjligt, säger Kerstin Brunnström.

Hur framtiden ser ut för såväl den här satsningen som andra riktade stöd till sjukvården är just nu oklar. Varken i riksdagen eller regionen finns någon klar politisk majoritet. Därför är frågan om framtida statsbidrag i ett osäkert läge just nu.

– För Socialdemokraterna är psykisk hälsa ändå en prioriterad fråga både nationellt och här i regionen, oavsett om vi styr eller sitter i opposition, säger Jim Aleberg (S).

  • Fakta: Statsbidrag psykisk hälsa

Statsbidrag för psykisk hälsa är ett av många statsbidrag som tillförts Västra Götalandsregionen genom den S-ledda regeringen. Andra riktade statsbidrag som faller ut 2019 är:

– 256 miljoner kronor för att förbättra kvinnors hälsa genom förbättrad förlossningsvård.
– 95 miljoner kronor för att möta vårdbehovet i regionen.
– 100 miljoner kronor från Patientmiljarden för att förbättra tillgängligheten och korta köerna inom hälso- och sjukvården.

Jim Aleberg (S)
Kerstin Brunnström (S)

 

facebook Twitter Email